Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och regioner

Statskontoret följer löpande utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och regioner (tidigare landsting). Årligen sammanställer vi en översiktlig bild av denna utveckling. Uppdraget omfattar all statlig styrning, dvs. av både obligatoriska och frivilliga verksamheter, samt styrning som sker som en följd av EU-medlemskapet.

Nedan följer ett urval av statistik från publikationen Utveckling av styrningen av kommuner och landsting 2018. Här visas utvecklingen av antalet nationella samordnare och inriktningsdokument samt statsbidrag till kommuner och landsting 2016-2018.

 

Visa diagraminformation
Källa: Bilaga 6.1 till 2015:16/KU10; Statskontorets rapporter, Nationella samordnare. Statlig styrning i otraditionella former och Strategier och handlingsplaner. Ett sätt för regeringen att styra? samt regeringens webbplats (egen sökning).

 

Anmärkning: Antalen gäller de nationella samordnare vars uppdrag vi har bedömt har betydelse för kommuner och landsting samt strategier och handlingsplaner som vi har bedömt rör kommuner och landsting.

Antalet nya inriktningsdokument som regeringen har beslutat om och som rör kommuner och landsting varierar mellan olika år. De senaste tre åren har regeringen beslutat om fler inriktningsdokument än tidigare, och det gäller i synnerhet under 2018. När det gäller nationella samordnare ökade antalet utsedda samordnare med uppdrag som har betydelse för kommuner eller landsting från 2 stycken år 2010 till 4–6 per år mellan 2011 och 2014, för att sedan minska igen. För 2017 och 2018 har regeringen utsett en ny nationell samordnare per år. 


Utbetalda kostnadsersättningar och riktade statsbidrag till kommunerna respektive landstingen inom olika utgiftsområden 2017 samt procentuell förändring 2016 - 2017

Tabell som visar kostnadsersättningar och statsbidrag

Källa: Uppgifter från Ekonomistyrningsverkets realekonomiska fördelning av statens utgifter för transfereringar till kommuner och landsting samt egna beräkningar.

Anmärkning: I tabellen ingår inte stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande inom utgiftsområde 18. I beloppen ingår inte heller medel till andra aktörer som fristående skolhuvudmän, privata vårdgivare, SKL eller kommunala bolag eller organisationer såsom allmännyttiga bostadsföretag. Utbetalningarna ett visst år kan också gälla ersättningar och bidrag för andra år. Inom vissa utgiftsområden har det inte betalats ut några medel till landstingen. Siffrorna i tabellen är avrundade.

Statskontoret har identifierat och bedömt att det totalt finns omkring 208 olika statsbidrag som riktas till kommuner eller landsting. Av dessa statsbidrag är omkring 23 kostnadsersättningar, 180 riktade och 5 generella. Under 2018 tillkom 33 nya riktade statsbidrag och 1 ny kostnadsersättning. Statsbidragens andel av statsbudgetens totala utgifter har ökat och uppgick 2017 till drygt en femtedel. De utgör också ungefär 18 procent av kommunsektorns totala intäkter.

Totalt har statsbidragen till kommunerna ökat från 105 miljarder kronor 2015 till 144 miljarder kronor 2017. Statsbidragen till landstingen har också ökat under samma period, men inte lika mycket. De har ökat från 63 till 69 miljarder.

Riktade statsbidrag eller kostnadsersättningar till kommunerna respektive landstingen har betalats ut inom i stort sett samtliga utgiftsområden under 2017. Men större delen av bidragen är koncentrerade till fyra utgiftsområden. Där ingår stora kommunala välfärdsområden som det också kan vara en nationell angelägenhet att styra och stödja.


Andra rapporter

Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting – en analys

En fördjupning av vår årliga kartläggning. Tyngdpunkten i analysen ligger på vilka konsekvenser den statliga styrningen får i kommuner och landsting. Analysen visar att statens styrning över tid har ökat i omfattning och detaljeringsgrad.
Ladda ner eller beställ Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting – en analys

Kartläggning och analys av den samlade statliga styrningen av kommuner och landsting

En kartläggning av statens samlade styrning av kommunerna och en övergripande analys avkonsekvenserna av styrningen. Uppdraget omfattar all statlig styrning som reglering och annan styrning som specialdestinerade statsbidrag, vägledningar och överenskommelser.
Ladda ner eller beställ Statens styrning av kommunerna 

Samlad uppföljning av den statliga styrningen

En analys med förslag till hur staten samlat, på en övergripande nivå, kan följa upp utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och landsting.
Ladda ner eller beställ Samlad uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och landsting