Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utveckling av statlig styrning inom offentlig sektor

Statskontoret hade under 2016 i uppdrag att kartlägga och analysera den statliga styrningen I uppdraget ingick ett antal deluppdrag som var  inriktade mot statliga myndigheter och verksamheter respektive behandlade statlig styrning av kommuner och landsting. 

Deluppdrag Statliga myndigheter och verksamheter

Mer tid till kärnverksamheten

Statskontoret har analyserat hur statliga myndigheters uppgiftslämnande och administration kan minska, förenklas eller automatiseras. Syftet är att myndigheterna ska kunna frigöra tid för sin kärnverksamhet.

I rapporten konstaterar vi att en stor del av administrationen i myndigheterna är nödvändig. När kostnaden i form av arbetstid blir för hög i förhållande till nyttan av administrationen så uppstår dock så kallade tidstjuvar. De stjäl tid från myndigheternas kärnverksamhet, leder till frustration bland medarbetarna och försvårar för cheferna att utöva ett gott ledarskap.

Statskontoret identifierar i rapporten ett antal tidstjuvar och lämnar förslag på hur regeringen kan åtgärda dem.
Ladda ner eller beställ Mer tid till kärnverksamheten.


Utvecklat medarbetarskap och ledarskap i staten

Statskontoret har analyserat hur medarbetarskap och ledarskap i staten kan utvecklas.

I rapporten konstaterar vi att frågorna är en del av den delegerade arbetsgivarpolitiken. Det gör att regeringen har ett begränsat utrymme att styra myndigheternas arbete med medarbetarskap och ledarskap.

Regeringen kan dock förbättra myndigheternas förutsättningar att utveckla medarbetarskap och ledarskap genom att på olika sätt anpassa sin styrning av myndigheterna. Det handlar till exempel om att utforma tydliga myndighetsinstruktioner och minska administrativa tidstjuvar.
Ladda ner eller beställ Utvecklat medarbetarskap och ledarskap i staten.


Utvecklad styrning

En analys av hur regeringens styrning av statliga myndigheter kan utvecklas och bli mer sammanhållen och effektiv. I uppdraget har också ingått att analysera hur regeringens styrning förhåller sig till en styrning kännetecknad av tillit och förtroende. Till rapporten finns två bilagor.

Ladda ner eller beställ 


Deluppdrag Kommuner och landsting

Kartläggning och analys av den samlade statliga styrningen av kommuner och landsting

Vi har kartlagt statens samlade styrning av kommunerna och övergripande analyserat konsekvenserna av styrningen. Uppdraget omfattar all statlig styrning som reglering och annan styrning som specialdestinerade statsbidrag, vägledningar och överenskommelser.
Ladda ner eller beställ Statens styrning av kommunerna


Kommunal samverkan

En analys av behovet av ytterligare möjligheter till avtalssamverkan inom kommunsektorn. Vi bedömer att det finns skäl för regering och riksdag att vidta åtgärder för att utveckla möjligheterna till kommunal avtalssamverkan.
Ladda ner eller beställ  Kommunal avtalssamverkan. Behövs ökade möjligheter?


Samlad uppföljning av den statliga styrningen

En analys med förslag till hur staten samlat, på en övergripande nivå, kan följa upp utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och landsting.
Ladda ner eller beställ Samlad uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och landsting