Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av organisationsstrukturen för museimyndigheter

De statliga museimyndigheterna organiseras idag på olika sätt vad gäller organisationsstruktur, storlek och typ av verksamhet. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera organisationsstrukturen för ett urval av museimyndigheter.

Statskontoret ska analysera museimyndigheternas organisationsstruktur mot bakgrund av museilagen, de nationella kulturpolitiska målen och regeringens prioriteringar för en förnyad kulturarvspolitik.

I uppdraget ingår att:

  • analysera resultat av tidigare organisationsförändringar för ett urval av museimyndigheter, samt vilka lärdomar som kan dras av detta, till exempel vad gäller intern styrning och organisering samt museimyndigheternas övriga förutsättningar att utföra sina uppgifter,
  • analysera för- och nackdelar med den nuvarande organisationsstrukturen för dessa museimyndigheter, samt att  
  • analysera om organisationsförändringarna har lett till att museimyndigheterna har fått bättre förutsättningar att verka som fria kunskapsinstitutioner.                   

Mot bakgrund av ovanstående analys ska Statskontoret lämna förslag på hur eventuella kommande organisationsförändringar kan genomföras så ändamålsenligt som möjligt inom museiområdet.