Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av regionernas och länsstyrelsernas roll i länsutvecklingen

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera regionernas utförande av uppdrag kopplade till särskilda regeringsbeslut om regional utveckling, samt analysera länsstyrelsernas roll i länsutvecklingen.

Sedan den 1 januari 2019 utför samtliga regioner uppgifter som är kopplade till lagen om regionalt utvecklingsansvar. Bland annat måste samtliga regioner utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling.

Genom särskilda regeringsbeslut har regionerna har också möjlighet att få riktade bidrag för att utföra vissa uppgifter som är kopplade till regional utveckling. Statskontoret ska kartlägga vilka uppgifter som regionerna har genomfört eller genomför till följd av regeringsbesluten.

Utifrån kartläggningen ska Statskontoret analysera de konsekvenser som besluten har fått för regionernas verksamhet och prioriteringar, samt lämna förslag på hur regeringen kan följa den samlade utvecklingen.

I uppdraget ingår också att analysera länsstyrelsernas nuvarande roll och uppgifter som handlar om länens utveckling, samt lämna förslag på hur dessa kan utvecklas inom ramen för länsstyrelsens befintliga ansvarsområde.