Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förslag på hur det förvaltningspolitiska målet kan följas upp och redovisas

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att lämna förslag på hur en systematisk uppföljning av det förvaltningspolitiska målet kan utformas. Detta för att stödja regeringens redovisning av resultatet av den statliga förvaltningspolitiken i relation till det riksdagsbundna målet för politiken.

Regeringens förvaltningspolitik omfattar samtliga myndigheter under regeringen. Den syftar till att skapa en rättssäker och effektiv förvaltning och till att utveckla förvaltningen som helhet och dess samlade nytta för medborgare och företag. Statlig förvaltningspolitik innefattar främst frågor och principer som gäller generellt i förvaltningen, oavsett verksamhetsområde.

Statskontoret ska vid utförandet av detta uppdrag utgå från såväl nationell som internationell data och baserat på dessa föreslå resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder för redovisningen.

Vid uppdragets genomförande ska Statskontoret inhämta synpunkter och information från berörda myndigheter och organisationer, särskilt Arbetsgivarverket, Ekonomistyrningsverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för digital förvaltning, Statens servicecenter, Statistiska centralbyrån och Upphandlingsmyndigheten.