Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsanalys av Statens historiska museer

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Statens historiska museer. Syftet är att bland annat redovisa om Statens historiska museer fullgör sina uppgifter i förhållande till uppdrag och resurser, samt belysa om regeringens styrning är ändamålsenlig.

Museerna som ingår i myndigheten är Hallwylska museet, Historiska museet, Kungliga myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum.

I sin analys ska Statskontoret:

  • beskriva och analysera hur Statens historiska museer fullgör sina uppgifter i förhållande till uppdrag och resurser,
  • belysa om regeringens styrning är ändamålsenlig,
  • beskriva hur interna och externa faktorer påverkar Statens historiska museers möjligheter att fullgöra sina uppgifter,
  • beskriva hur Statens historiska museer samverkar med andra aktörer och hur samverkan fungerar,
  • belysa faktorer som är av särskild betydelse för effektiviteten i verksamheten, och
  • belysa faktorer som är särskilt viktiga att uppmärksamma för att Statens historiska museer ska ha förutsättningar att fullgöra sina uppgifter framöver.

Analysen ska ske i enlighet med Statskontorets modell för myndighetsanalyser som tagits fram på uppdrag av regeringen.