Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Översyn av den internationella adoptionsverksamheten

Statskontoret ska se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten och föreslå hur den kan anpassas till dagens förhållanden.

Det internationella adoptionsområdet har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Antalet adoptioner i världen har minskat kraftigt samtidigt som adoptionsärendena har blivit mer komplexa och svårutredda. I Sverige har antalet adoptioner sjunkit från 1 008 adoptioner år 2002 till 170 under år 2019.

Vårt uppdrag är att kartlägga adoptionsförmedlingens nuvarande organisering och processer utifrån Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), kommunernas och adoptionsorganisationernas respektive ansvarsområden. I uppdraget ingår att ge förslag på alternativa modeller för att organisera den internationella adoptionsverksamheten. Vi ska även undersöka utformningen av den internationella adoptionsverksamheten i andra nordiska länder i förhållande till den svenska modellen, samt i övrigt göra de internationella jämförelser som anses befogade.