Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Översyn av samordning, uppföljning och stöd inom ramen för regeringens arbete för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och föreslå lämplig organisation för samordning, uppföljning och stöd inom ramen för regeringens strategi och handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

I januari 2021 presenterade regeringen en ny handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen kompletterar den befintliga strategin från 2014, och innehåller åtgärder som bland annat avser att motverka diskriminering, våld och andra kränkningar. Vidare syftar handlingsplanen till ökad kunskap inom arbetslivet och om unga hbtqi-personers situation och psykiska hälsa, och innehåller även en särskild satsning på arbetet med suicidprevention.

Regeringen har utsett ett antal hbtqi-strategiska myndigheter som har en viktig roll i arbetet. Statskontoret ska analysera vilket stöd de hbtqi-strategiska myndigheterna behöver i sitt arbete, och ge förslag på en mer effektiv och ändamålsenlig modell för samordning, uppföljning och stöd inom området. I uppdraget ingår att:

  • lämna förslag på en långsiktigt hållbar organisation för samordning och uppföljning inom området
  • lämna förslag på hur en stödjande funktion kan organiseras och lämplig aktör för uppdraget
  • göra en översiktlig uppskattning av kostnaderna för förslagens genomförande.