Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning av arbetet kring Vision e-hälsa 2025

Vision e-hälsa 2025 är en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) om gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Visionen är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att följa upp arbetet med Vision e-hälsa 2025. Uppföljningen ska utgöra underlag för regeringen inför framtagandet av den planerade tredje strategin för genomförande av visionen.

Statskontoret ska analysera om det gemensamma arbetet som staten och SKR gjort kring Vision e-hälsa 2025 har varit effektivt, relevant och ändamålsenligt. Analysen ska ge svar på om statens och SKR:s gemensamma arbete har bidragit till att skapa förutsättningar för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens aktörer att nå visionen.