Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utredning av klagomålshanteringen i skolväsendet

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utreda klagomålshanteringen i skolväsendet och ta fram rekommendationer för att fler ärenden ska hanteras av huvudmannen.

Enligt skollagen ansvarar huvudmannen för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. Trots det anmäler många vårdnadshavare ärenden till Skolinspektionen utan att först ha vänt sig till huvudmannen. Detta medför ofta att det tar längre tid för elever att få hjälp. Dessutom innebär det omfattande administrativt arbete för lärare och rektor.

Statskontoret ska utreda:

  • hur klagomål respektive anmälningar hanteras hos olika huvudmän samt hos Skolinspektionen,
  • vilka konsekvenser hanteringen får för elever och vårdnadshavare, och för den mängd dokumentation som lärare, rektorer och huvudmän utför,
  • vad av denna dokumentation som är relevant och bidrar till att stärka kvaliteten i verksamheten,
  • orsakerna till att många klagande vänder sig till Skolinspektionen i stället för till huvudmannen, och hur detta har förändrats över tid,
  • om ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och Skolinspektionen är tillräckligt tydligt reglerad eller om den behöver ändras.

Statskontoret ska även lämna rekommendationer för hur fler klagomål kan lämnas till, och hanteras hos, huvudmannen, och hur lärares och rektorers dokumentation i samband med klagomål och anmälningar kan minska.

Om Statskontoret bedömer att ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och Skolinspektionen bör ändras, ska Statskontoret beskriva de ekonomiska konsekvenserna för staten, kommuner och regioner.