Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av systemet för spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter

Spårbarhetssystemet som ska motverka illegalt fiske har mött kritik från fiskerinäringen. Statskontoret ska analysera hur ändamålsenligt systemet är och vid behov föreslå förändringar.

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera systemet för spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter.

EU:s fiskerikontrollförordning ska säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. Spårbarhetskravet i kontrollförordningen ska motverka illegalt fiske och säkerställa att det bara är det som fiskats lagligt som säljs. EU överlåter åt medlemsstaterna att precisera vilken typ av system som ska användas. Det spårbarhetssystem som används i Sverige har fått kritik från fiskerinäringen som menar att det bland annat medför oproportionerligt höga kostnader.

I Statskontorets uppdrag ingår att:

  • jämföra Sveriges genomförande av EU:s fiskerikontrollförordning med övriga EU-länder
  • undersöka om spårbarhetssystemet är utformat så att kostnaden för fiskerinäringen är proportionerliga i förhållande till syftet
  • undersöka om systemet påverkar konkurrensförhållandena negativt mellan svenska aktörer och aktörer i andra EU-länder
  • undersöka om kraven i systemet är förenliga med de standarder som fiskerinäringen har att tillämpa i sin verksamhet
  • undersöka om fiskerinäringens åtgärder med anledning av kraven i systemet kan stå i konflikt med annan nationell lagstiftning
  • undersöka hur systemet i övrigt förhåller sig till annan lagstiftning om spårbarhet
  • vid behov föreslå förändringar i systemet och kraven på rapportering