Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
28 juni 2021

Regional utveckling – regionernas erbjudanden och länsstyrelsernas roll

Statskontoret har analyserat två frågor inom området regional utveckling. Vi analyserar dels regeringens styrning med så kallade erbjudanden om uppdrag till regionerna, dels länsstyrelserna roll inom regional utveckling.

Regionerna har tagit över huvudansvaret för regional utveckling från länsstyrelserna. Eftersom regionerna är självstyrande kan regeringen därför inte styra området på samma sätt som tidigare. Förändringen har också medfört att länsstyrelserna uppfattar sin roll inom regional utveckling som otydlig.

Regeringen kan utveckla sin styrning och uppföljning av erbjudanden till regionerna

Inom den regionala utvecklingspolitiken använder sig regeringen av erbjudanden om uppdrag till regionerna. Dessa erbjudanden liknar uppdrag till statliga myndigheter, men med skillnaden att regionerna kan tacka nej till erbjudanden.

Vår undersökning visar att regeringen använder erbjudanden till regionerna relativt sparsamt. Vi kan också konstatera att regionerna anser att regeringens erbjudanden oftast handlar om sakfrågor som regionerna själva anser är angelägna att arbeta med. Men vi ser även att det saknas principer för när erbjudanden är ett lämpligt styrmedel och att de forum som finns för dialog mellan regeringen och regionerna inom regional utveckling kan användas mer.

Länsstyrelserna är fortfarande viktiga aktörer i det regionala utvecklingsarbetet

Alla regioner har nu tagit över huvudansvaret för regional utveckling från länsstyrelserna. Men länsstyrelserna har fortfarande en viktig roll i det regionala utvecklingsarbetet, inte minst genom att de arbetar med en rad uppgifter som påverkar den regionala utvecklingen.

Länsstyrelserna har också i uppgift att främja länets utveckling.  Vi ser att länsstyrelsernas uppdrag kan bli tydligare i relation till regionernas huvudansvar för regional utveckling. Därför föreslår vi att regeringen preciserar att länsstyrelsernas uppdrag att främja länets utveckling avser deras instruktionsenliga uppgifter som berör regional utveckling.

Det är nödvändigt med samverkan inom regional utveckling

Regional utveckling är ett tvärsektoriellt område och inom ett sådant krävs det vanligtvis att olika aktörer samverkar. Vår analys visar att hur väl samverkan mellan regionerna och länsstyrelserna fungerar varierar mellan olika sakområden och olika län. Vi bedömer att regeringen kan underlätta samverkan, bland annat genom att tydliggöra vem som har huvudansvar för olika uppgifter och genom att följa upp och analysera hur samverkan fungerar.