Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 juni 2021

Statsbidragen till kultur, idrott och friluftsliv främjar i olika grad en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Statskontoret har analyserat hur statsbidrag till kultur, idrott och friluftsliv på ett bättre sätt kan skapa förutsättningar för en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. 

Vi har analyserat hur regeringen styr fördelningen av de statsbidrag som främst ska stödja verksamheter inom kultur, idrott och friluftsliv. Vi har också analyserat hur myndigheterna Kulturrådet, Naturvårdsverket, Boverket, länsstyrelserna samt de ideella organisationerna Riksidrottsförbundet och Svenskt Friluftsliv tar hänsyn till tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning när de fördelar dessa bidrag.

Större genomslag inom kulturområdet

Statskontorets analys visar att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har fått ett större genomslag i fördelningen av statsbidrag till kulturen än till idrott och friluftsliv. Den statliga myndigheten Kulturrådet använder systematiskt detta perspektiv när myndigheten har fördelat statsbidrag.

Inom idrottsområdet, där statsbidrag fördelas av Riksidrottsförbundet, har tillgänglighetsperspektivet fått ett mindre genomslag.

Genomslaget för tillgänglighetsperspektivet varierar för de olika statsbidragen till friluftslivet. Svenskt Friluftsliv fördelar statsbidrag till friluftsorganisationer, men tar inte hänsyn till tillgänglighet på något systematiskt sätt när de fördelar bidragen. Länsstyrelserna tar däremot hänsyn till tillgänglighetsperspektivet när de fördelar bidrag till lokala naturvårdssatsningar (LONA).

Liknande styrning men olika förutsättningar att få genomslag för styrningen

Det finns likheter i hur regeringen styr statsbidragen till kultur, idrott och friluftsliv. De olika bidragsförordningarna nämner i regel inte att bidragen ska främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Men förordningarna har snarlika formuleringar om att bidraget ska främja tillgänglighet och delaktighet för alla.

Vår analys visar att det har varit lättare för regeringen att få genomslag för tillgänglighetsperspektivet när bidragen fördelas av en myndighet, som Kulturrådet, jämfört med när bidragen fördelas av de ideella organisationerna Riksidrottsförbundet och Svenskt Friluftsliv. En förklaring till det är att regeringen har fler verktyg att använda i styrningen av myndigheter jämfört med organisationer i civilsamhället.

Regeringen kan ställa tydligare krav på tillgänglighet

I rapporten lämnar vi flera förslag till regeringen och de som fördelar statsbidragen. Statskontoret föreslår bland annat att regeringen bör överväga att ändra i förordningarna för bidragen till idrott respektive friluftsorganisationer, så att personer med funktionsnedsättning anges som en målgrupp.

Vi föreslår också att regeringen säkerställer att de aktörer som fördelar statsbidrag inom områdena förbättrar sin uppföljning av bidragen så att den visar i vilken omfattning bidragen har använts för verksamheter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.