Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

15 december 2017 Analys av Riksteatern

Statskontoret bedömer att Riksteatern i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag om att producera, arrangera och främja scenkonst. Riksteatern har ett brett uppdrag och genomför insatser inom alla de områden som finns i regeringens riktlinjer. Vi bedömer också att Riksteatern har tagit tag i många...

14 december 2017 Från offentligt till privat. En kartläggning av överlåtelser av kommunalt driven verksamhet

Statskontoret har kartlagt överlåtelser av kommunalt driven verksamhet under tidsperioden 2007-2016. Statskontoret har bland annat kartlagt vad överlåtelsen omfattat, överlåtelsebeloppen och vem som övertagit verksamheten.

30 november 2017 Utvärdering av statsbidrag för lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet är regeringens satsning på höjda löner till särskilt kvalificerade lärare och vissa andra personalkategorier. Statskontoret har haft i uppdrag att utvärdera hur statsbidraget har implementerats, fungerat och nyttjats av skolhuvudmännen. Statskontoret lämnar idag den 1 december...

30 november 2017 Myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen Statskontoret har analyserat Arvsfondsdelegationen enligt modellen för myndighetsanalyser. Arvsfondsdelegationen är en nämndmyndighet som fördelar medel ur Allmänna arvsfonden till nyskapande projekt som riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Delegationen ska även ha... 8 november 2017 En kultur mot korruption I vårt arbete med att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten har vi tagit fram skriften En kultur mot korruption. Den ger en kort bakgrund om vad korruption är, men också praktiska tips om hur myndigheter kan förebygga och hantera korruption. 31 oktober 2017 Ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten I den här studien undersöker Statskontoret statliga chefers möjligheter och begränsningar i arbetet med att främja en god förvaltningskultur, samt hur myndigheterna stöttar sina mellanchefer i detta arbete. 31 oktober 2017 Delat ansvar för fastighetsbildning Statskontoret har utvärderat hur organiseringen av fastighetsbildningen fungerar utifrån regeringens krav på en enhetlig, rättssäker och effektiv verksamhet. Statskontoret har också utrett vilka åtgärder som Lantmäteriet har genomfört för att förkorta sina handläggningstider. 31 oktober 2017 Utvärdering av Upphandlingsmyndigheten Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat inrättandet av Upphandlingsmyndigheten. Utvärderingen visar att myndigheten fortfarande befinner sig i ett uppbyggnadsskede och att den därför har potential att utveckla resultaten ytterligare framöver. 31 oktober 2017 Ekonomiska konsekvenser av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag Statskontoret har gjort en fördjupad analys av effekterna på de offentliga finanserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. 25 oktober 2017 Utvärdering av regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar Statskontoret har lämnat en delredovisning av uppdraget att utvärdera strategin för unga som varken arbetar eller studerar.