Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

25 oktober 2017 Myndighetsanalys av Institutet för rymdfysik Statskontoret har analyserat Institutet för rymdfysik (IRF) enligt modellen för myndighetsanalyser. Institutet ska bedriva och främja forskning och utvecklingsarbete av högsta vetenskapliga kvalitet samt mät- och registreringsverksamhet inom främst ämnesområdet rymdfysik. 10 oktober 2017 Myndigheternas arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaro Statskontoret har genomfört en fördjupad analys av myndigheternas arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaron bland sina anställda. 29 september 2017 Statens fastighetsverk har inlett ett nödvändigt arbete med att stärka förvaltningskulturen och förhindra korruption inom myndigheten Det korruptionsförebyggande arbetet inom Statens fastighetsverk (SFV) har haft stora brister. Det visar Statskontoret i en rapport som överlämnas till regeringen i dag. I rapporten konstateras också att SFV nu har påbörjat ett arbete för att komma till rätta med problemen och stärka... 29 september 2017 Uppföljning av moderna beredskapsjobb i staten Statskontoret har ett regeringsuppdrag att följa upp satsningen på moderna beredskapsjobb i staten. Moderna beredskapsjobb infördes från och med 2017 och innebär att de statliga myndigheterna ska erbjuda jobb med lägre kvalifikationskrav åt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målgrupperna... 28 september 2017 Polisen behöver använda den nya organisationen bättre för att vända resultaten Statskontorets utvärdering visar att omorganiseringen av Polisen har gett flera positiva effekter under det senaste året. Bland annat har inrättandet av kommunpoliser och medborgarlöften stärkt Polisens samverkan med lokalsamhället. Den nya organisationen har dock inte lyckats vända den negativa... 27 september 2017 MUCF behöver skärpa kontrollen av statsbidrag till ideella organisationer Statskontorets analys visar att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag. Samtidigt är kontrollen i myndighetens bidragsgivning inte tillräcklig för att förhindra ett felaktigt utnyttjande av bidragen. 29 juni 2017 Ovilja och osäkerhet hinder för uthyrning av privatbostäder Ovilja och osäkerhet är de främsta hindren för uthyrning av privatbostäder. Det visar Statskontorets analys av hur privatbostadsuthyrningen fungerar som överlämnas till regeringen i dag. Statskontoret lämnar en rad förslag på åtgärder som regeringen kan vidta för att öka uthyrningen. 16 juni 2017 Rapportering av uppdrag till Utredningen om översyn av kostnadsutjämningen Statskontoret har haft i uppdrag att till Utredningen om översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting lämna fyra underlag 16 juni 2017 Hur utvecklas den offentliga sektorn? I rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2017 redovisar Statskontoret en översiktlig bild av utvecklingen inom ett antal områden under de senaste åren. Rapporten har i år temat ”Staten som arbetsgivare” men tar även upp den offentliga sektorns finanser, antal myndigheter och årsarbetskrafter i... 15 juni 2017 Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan Statskontoret har utrett hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner där kontrollen är otillräcklig eller inte utförs på ett riskbaserat sätt. Statskontorets kartläggning visar att problemen bland annat beror på att kommuner med ett litet antal invånare är sårbara eftersom de har få...