Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

16 juni 2017 Rapportering av uppdrag till Utredningen om översyn av kostnadsutjämningen Statskontoret har haft i uppdrag att till Utredningen om översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting lämna fyra underlag 16 juni 2017 Hur utvecklas den offentliga sektorn? I rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2017 redovisar Statskontoret en översiktlig bild av utvecklingen inom ett antal områden under de senaste åren. Rapporten har i år temat ”Staten som arbetsgivare” men tar även upp den offentliga sektorns finanser, antal myndigheter och årsarbetskrafter i... 15 juni 2017 Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan Statskontoret har utrett hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner där kontrollen är otillräcklig eller inte utförs på ett riskbaserat sätt. Statskontorets kartläggning visar att problemen bland annat beror på att kommuner med ett litet antal invånare är sårbara eftersom de har få... 2 juni 2017 Myndighetsanalys av Forum för levande historia Statskontoret har analyserat Forum för levande historia enligt modellen för myndighetsanalyser. Forum för levande historia ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. 1 juni 2017 Redovisning av uppgiften att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur Från 1 januari 2017 har Statskontoret i uppdrag att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet är ledarskapets betydelse och rollen som statsanställd. Statskontoret överlämnar i dag en redovisning om den övergripande inriktningen för pågående och planerade... 1 juni 2017 Fler myndigheter tar emot praktikanter Statliga myndigheters arbete med att ta emot praktikanter som är dels arbetssökande nyanlända, dels arbetssökande personer med funktionsnedsättning har kommit igång väl, visar Statskontorets uppföljning. Målet om att ta emot minst 1 000 nyanlända som praktikanter varje år har redan uppnåtts. 31 maj 2017 Förtroende för staten – förvaltningspolitiska utvecklingsområden och prioriteringar 2017–2018 Att medborgarna har förtroende för statsförvaltningen är nödvändigt för att staten ska kunna hantera större utmaningar framöver. Förtroende för staten står därför i centrum i Statskontorets analys av förvaltningspolitiska utvecklingsområden 2017–2018. 24 maj 2017 Analys av processen och förutsättningarna för anställningar hos Samhall AB Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat hur sammansättningen av de personer som anställs vid Samhall AB har förändrats, hur Samhalls insatser och verksamhet påverkar vilka som kan anvisas till skyddat arbete samt Arbetsförmedlingens process och styrning av anvisningar till skyddat arbete... 9 maj 2017 Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro ökar i staten Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig för femte året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har också fortsatt ökat. 28 april 2017 Utvärdering av Migrationsverkets nya organisation Statskontorets analys av genomförandet av Migrationsverkets omorganisation visar att den generellt sett har fungerat väl och att den nya organisationen i stort motsvarar syftet med omorganisationen. Den nya ansvarsfördelningen har bland annat gjort det lättare att flytta resurser mellan...