Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

2 juni 2017 Myndighetsanalys av Forum för levande historia Statskontoret har analyserat Forum för levande historia enligt modellen för myndighetsanalyser. Forum för levande historia ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. 1 juni 2017 Redovisning av uppgiften att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur Från 1 januari 2017 har Statskontoret i uppdrag att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet är ledarskapets betydelse och rollen som statsanställd. Statskontoret överlämnar i dag en redovisning om den övergripande inriktningen för pågående och planerade... 1 juni 2017 Fler myndigheter tar emot praktikanter Statliga myndigheters arbete med att ta emot praktikanter som är dels arbetssökande nyanlända, dels arbetssökande personer med funktionsnedsättning har kommit igång väl, visar Statskontorets uppföljning. Målet om att ta emot minst 1 000 nyanlända som praktikanter varje år har redan uppnåtts. 31 maj 2017 Förtroende för staten – förvaltningspolitiska utvecklingsområden och prioriteringar 2017–2018 Att medborgarna har förtroende för statsförvaltningen är nödvändigt för att staten ska kunna hantera större utmaningar framöver. Förtroende för staten står därför i centrum i Statskontorets analys av förvaltningspolitiska utvecklingsområden 2017–2018. 24 maj 2017 Analys av processen och förutsättningarna för anställningar hos Samhall AB Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat hur sammansättningen av de personer som anställs vid Samhall AB har förändrats, hur Samhalls insatser och verksamhet påverkar vilka som kan anvisas till skyddat arbete samt Arbetsförmedlingens process och styrning av anvisningar till skyddat arbete... 9 maj 2017 Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro ökar i staten Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig för femte året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har också fortsatt ökat. 28 april 2017 Utvärdering av Migrationsverkets nya organisation Statskontorets analys av genomförandet av Migrationsverkets omorganisation visar att den generellt sett har fungerat väl och att den nya organisationen i stort motsvarar syftet med omorganisationen. Den nya ansvarsfördelningen har bland annat gjort det lättare att flytta resurser mellan... 18 april 2017 Positiv syn på folkbildningens förutsättningar men risker finns Statskontoret har ett regeringsuppdrag att utvärdera folkbildningen utifrån de fyra syftena med statsbidraget till folkbildningen. Nu lämnar vi en lägesbeskrivning. I april 2016 lämnade vi en delrapport. Slutrapporten kommer i april 2018. 24 mars 2017 Myndigheternas arbete med psykologiskt försvar Statskontorets kartläggning visar att ett modernt psykologiskt försvar, till skillnad från det tidigare psykologiska försvaret, i hög grad handlar om en förmåga i fredstid. Myndigheterna behöver kunna identifiera och möta informationspåverkan, samt arbeta förebyggande för att stärka befolkningens... 15 mars 2017 Myndighetsanalys av Riksarkivet Statskontorets analys av Riksarkivet visar att myndigheten fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Riksarkivet och regeringen bör dock hantera ett antal utmaningar som är betydelsefulla för Riksarkivets verksamhet och resultat framöver. Till dessa utmaningar hör att besvara det stora...