Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

9 mars 2017 Länsstyrelsernas hantering av situationen med människor på flykt 2015 Statskontoret har efter överenskommelse med Utredningen om migrationsmottagandet 2015 (Ju 2016:15) kartlagt och analyserat länsstyrelsernas arbete när det gäller mottagandet av de människor som flydde till Sverige under andra halvåret 2015. 7 mars 2017 Frivillig samverkan mellan myndigheter Enligt myndighetsförordningen ska myndigheter samarbeta och samverka. Detta för att ta tillvara fördelar för enskilda myndigheter såväl som för staten som helhet. Men vad bidrar till en framgångsrik samverkan, vilka utmaningar och hinder finns det för samverkan mellan myndigheter och vilken nytta... 1 mars 2017 Myndighetsanalys av Konstnärsnämnden Statskontoret har analyserat verksamheten vid Konstnärsnämnden och bedömer att myndigheten i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag. Konstnärsnämnden har dock flera utmaningar att hantera framöver som en följd av att myndigheten under senare år har fått fler uppgifter och beslutsorgan, nya målgrupper... 24 februari 2017 Skolinspektionen – en välfungerande myndighet vid ett vägval Statskontorets analys visar att Skolinspektionen är en välfungerande och överlag effektiv myndighet. Samtidigt finns det motstridiga förväntningar om vad Skolinspektionen ska göra. 1 februari 2017 Rektorer mer positiva till karriärstegsreformen än lärare Statskontorets undersökning bland drygt 900 rektorer visar att rektorerna är mer positiva till reformen än lärarna men inte lika positiva som huvudmännen. Rektorerna menar att en risk med reformen är splittring bland lärarna. Statskontorets analys av hur reformen implementerats och fungerar visar... 22 december 2016 Samlad uppföljning av den statliga styrningen av kommuner och landsting Statskontoret har haft regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur staten samlat, på en övergripande nivå, kan följa upp utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och landsting. 20 december 2016 Den kommunala kostnadsutjämningen och flyktinginvandringen Det ökade antalet asylsökande och nyanlända invandrare påverkar kommunernas och landstingens verksamhetskostnader. Statskontorets utredning visar att kostnadsutjämningen innehåller mekanismer som på flera sätt hanterar kostnadsökningar som följer av en ökad flyktinginvandring. 20 december 2016 En förbättring av tillsynen inom djurens hälso- och sjukvård Statskontoret har analyserat om det vid sidan av den tillsyn av djurhälsopersonal som i dag bedrivs av länsstyrelserna, även bör införas tillsyn av själva verksamheterna inom djurens hälso- och sjukvård. 16 december 2016 Utvärdering av strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck Statskontorets övergripande slutsats är att de statliga insatserna och strukturen i strategin har bidragit till att uppfylla strategins övergripande mål. Vi anser dock att det finns behov av att förtydliga och förbättra roll- och ansvarsfördelning, styrning och samordning, uppföljning samt... 16 december 2016 Visselblåsarfunktioner i staten Statskontoret har kartlagt hur myndigheter under regeringen arbetar med visselblåsarfunktioner för att upptäcka och motverka korruption. Cirka 15 procent av myndigheterna har i dag någon form av visselblåsarfunktion. Den är vanligast bland de större myndigheterna.