Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

20 december 2016 En förbättring av tillsynen inom djurens hälso- och sjukvård Statskontoret har analyserat om det vid sidan av den tillsyn av djurhälsopersonal som i dag bedrivs av länsstyrelserna, även bör införas tillsyn av själva verksamheterna inom djurens hälso- och sjukvård. 16 december 2016 Utvärdering av strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck Statskontorets övergripande slutsats är att de statliga insatserna och strukturen i strategin har bidragit till att uppfylla strategins övergripande mål. Vi anser dock att det finns behov av att förtydliga och förbättra roll- och ansvarsfördelning, styrning och samordning, uppföljning samt... 16 december 2016 Visselblåsarfunktioner i staten Statskontoret har kartlagt hur myndigheter under regeringen arbetar med visselblåsarfunktioner för att upptäcka och motverka korruption. Cirka 15 procent av myndigheterna har i dag någon form av visselblåsarfunktion. Den är vanligast bland de större myndigheterna. 15 december 2016 Uppföljning av regionala tillväxtåtgärder Statskontoret har utrett hur uppföljningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska kunna fokusera på resultatet av insatserna som får medel. 15 december 2016 Uppföljning av regeringens tillfälliga satsning på ökad bemanning i äldreomsorgen Statskontoret har analyserat satsningens utformning, styrning och arbetssätt. Vi bedömer att satsningens utformning är ändamålsenlig och att de aktiviteter som kommunerna har genomfört stödjer satsningens mål om ökad kvalitet och trygghet för de äldre. 30 november 2016 Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen Statskontoret överlämnar i dag en rapport om hur regeringens styrning av myndigheterna kan utvecklas. En sammanhållen styrning med ett helhetsperspektiv på regeringens politik ställer stora krav på Regeringskansliet. Statskontoret lämnar därför flera förslag om hur Regeringskansliets arbete kan... 30 november 2016 Tilliten på arbetsplatsen är lägre i staten än i andra sektorer De flesta medarbetare upplever att de kan lita på varandra på sin arbetsplats. Tilliten bland medarbetare i staten är dock något lägre än i andra sektorer, visar Statskontorets undersökning. 28 november 2016 Myndighetscheferna är ganska nöjda med regeringens styrning Statskontoret publicerar en undersökning om myndigheternas syn på regeringens styrning. Undersökningen har genomförts av fil. dr. Jenny de Fine Licht och professor Jon Pierre vid Göteborgs universitet, i samarbete med Statskontoret. Myndighetscheferna tycker överlag att regeringens styrning är... 15 november 2016 Ekonomisk utmaning för Jordbruksverket Jordbruksverket har hamnat i ett besvärligt ekonomiskt läge. Arbetet med att utveckla ett system för handläggning av EU-stöd har försenats och beräknas kosta 300 miljoner kronor mer än planerat. Förseningarna innebär att framförallt lantbrukare fått vänta på utbetalningar av stödet. 10 november 2016 Myndigheter entusiastiska ta emot praktikanter Statliga myndigheters arbete med att ta emot praktikanter som är dels arbetssökande nyanlända, dels arbetssökande personer med funktionsnedsättning har kommit igång väl, visar Statskontorets uppföljning.