Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

15 december 2016 Uppföljning av regionala tillväxtåtgärder Statskontoret har utrett hur uppföljningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska kunna fokusera på resultatet av insatserna som får medel. 15 december 2016 Uppföljning av regeringens tillfälliga satsning på ökad bemanning i äldreomsorgen Statskontoret har analyserat satsningens utformning, styrning och arbetssätt. Vi bedömer att satsningens utformning är ändamålsenlig och att de aktiviteter som kommunerna har genomfört stödjer satsningens mål om ökad kvalitet och trygghet för de äldre. 30 november 2016 Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen Statskontoret överlämnar i dag en rapport om hur regeringens styrning av myndigheterna kan utvecklas. En sammanhållen styrning med ett helhetsperspektiv på regeringens politik ställer stora krav på Regeringskansliet. Statskontoret lämnar därför flera förslag om hur Regeringskansliets arbete kan... 30 november 2016 Tilliten på arbetsplatsen är lägre i staten än i andra sektorer De flesta medarbetare upplever att de kan lita på varandra på sin arbetsplats. Tilliten bland medarbetare i staten är dock något lägre än i andra sektorer, visar Statskontorets undersökning. 28 november 2016 Myndighetscheferna är ganska nöjda med regeringens styrning Statskontoret publicerar en undersökning om myndigheternas syn på regeringens styrning. Undersökningen har genomförts av fil. dr. Jenny de Fine Licht och professor Jon Pierre vid Göteborgs universitet, i samarbete med Statskontoret. Myndighetscheferna tycker överlag att regeringens styrning är... 15 november 2016 Ekonomisk utmaning för Jordbruksverket Jordbruksverket har hamnat i ett besvärligt ekonomiskt läge. Arbetet med att utveckla ett system för handläggning av EU-stöd har försenats och beräknas kosta 300 miljoner kronor mer än planerat. Förseningarna innebär att framförallt lantbrukare fått vänta på utbetalningar av stödet. 10 november 2016 Myndigheter entusiastiska ta emot praktikanter Statliga myndigheters arbete med att ta emot praktikanter som är dels arbetssökande nyanlända, dels arbetssökande personer med funktionsnedsättning har kommit igång väl, visar Statskontorets uppföljning. 28 oktober 2016 Statlig styrning av kommuner – en kartläggning Statskontoret överlämnar i dag en rapport till regeringen med en kartläggning av statens styrning av kommuner och en analys av styrningens konsekvenser. 28 oktober 2016 Kommunal avtalssamverkan. Behövs ökade möjligheter? Statskontoret har analyserat behovet av ytterligare möjligheter till avtalssamverkan inom kommunsektorn. Vi bedömer att det finns skäl för regering och riksdag att vidta åtgärder för att utveckla möjligheterna till kommunal avtalssamverkan. 17 oktober 2016 Myndigheternas arbete med att förebygga och minska den interna sjukfrånvaron Statskontorets analys visar att myndigheterna bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsförhållanden undersöks i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och myndigheterna vidtar i stor utsträckning åtgärder för att motverka de risker i arbetsmiljön som framgår av undersökningarna. De...