Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

28 oktober 2016 Statlig styrning av kommuner – en kartläggning Statskontoret överlämnar i dag en rapport till regeringen med en kartläggning av statens styrning av kommuner och en analys av styrningens konsekvenser. 28 oktober 2016 Kommunal avtalssamverkan. Behövs ökade möjligheter? Statskontoret har analyserat behovet av ytterligare möjligheter till avtalssamverkan inom kommunsektorn. Vi bedömer att det finns skäl för regering och riksdag att vidta åtgärder för att utveckla möjligheterna till kommunal avtalssamverkan. 17 oktober 2016 Myndigheternas arbete med att förebygga och minska den interna sjukfrånvaron Statskontorets analys visar att myndigheterna bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsförhållanden undersöks i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och myndigheterna vidtar i stor utsträckning åtgärder för att motverka de risker i arbetsmiljön som framgår av undersökningarna. De... 30 september 2016 Nationella uppdrag om mäns våld mot kvinnor Socialstyrelsen, Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid), Länsstyrelsen i Östergötlands län och Länsstyrelsen i Stockholms län har nationella kompetens- och samordningsuppdrag som rör mäns våld mot kvinnor. 30 september 2016 Stärkt nationell polis, men delaktighet och lokalt polisarbete måste prioriteras mer Statskontorets utvärdering visar att viktiga delar av omorganiseringen av polisen har genomförts. Polismyndigheten har bland annat lagt grunden för att skapa en nationell polisorganisation. För att på sikt nå målen för reformen återstår dock flera svåra utma­ningar och medarbetarna behöver i högre... 27 september 2016 Förändringsprocesser i stora organisationer Hur lång tid tar en omorganisation? Vad kostar det? Hur genomför man förändringarna på ett effektivt sätt? Frågorna är utgångspunkt för denna forskningsöversikt som Statskontoret har tagit initiativ till. Syftet med forskningsöversikten är att bidra med en samlad analys av den kunskap om... 20 september 2016 Arbetet för en god förvaltningskultur i staten tillförs Statskontoret I budgetpropositionen föreslår regeringen att Statskontoret får i uppgift att arbeta för en god förvaltningskultur i staten. 30 juni 2016 Färre administrativa tidstjuvar i staten Flera administrativa tidstjuvar i staten kan tas bort för att frigöra tid till kärnverksamheten. Samtidigt skapas bättre förutsättningar att ta tillvara medarbetarnas erfarenheter och kompetens. Det konstaterar Statskontoret i två rapporter till regeringen om hur styrningen av myndigheterna kan... 23 juni 2016 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Statskontoret gör i denna slutrapport en övergripande bedömning av om det ekonomiska stödet för yrkesintroduktionsanställningar når sitt syfte. Stödet och parternas yrkesintroduktionsavtal syftar i första hand till att underlätta ungas övergång från skola till arbetsliv och säkerställa... 22 juni 2016 Utvärdering av regeringens vindkraftsamordnare Statskontoret har utvärderat den verksamhet som bedrivits av regeringens fyra vindkraftsamordnare. Dessa inrättades av regeringen 2006 med uppdrag att underlätta samspelet mellan vindkraftprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå.