Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

22 juni 2016 Myndighetsanalys av Myndigheten för delaktighet Statskontoret har analyserat verksamheten vid Myndigheten för delaktighet. Myndigheten ska bland annat följa upp och analysera hur staten och kommunerna genomför rege­ringens funktions­hinderspolitik samt sprida information och kunskap till stöd för politikens genom­förande. 21 juni 2016 Hur utvecklas den offentliga sektorn? I rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2016 redovisar Statskontoret en översiktlig bild av utvecklingen inom ett antal områden under de senaste åren. Fokus ligger på offentliga sektorns finanser, sysselsättning, antalet myndigheter och årsarbetskrafter i staten samt medborgarnas uppfattningar... 1 juni 2016 Myndighetsanalys av Brottsoffermyndigheten Statskontoret har analyserat verksamheten vid Brottsoffermyndigheten. Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. 27 maj 2016 Utvärdering av Upphandlingsmyndigheten Statskontoret har i uppdrag att följa upp och utvärdera inrättandet av Upphandlingsmyndigheten. Myndigheten startade sin verksamhet den 1 september 2015 och denna rapport utgör en delredovisning av uppdraget. 16 maj 2016 Det statliga åtagandet för kurser inom läkarnas vidareutbildning Statskontoret har analyserat det statliga åtagandet för de så kallade specialistkompetenskurserna (SK-kurserna) inom ramen för läkarnas specialiseringstjänstgöring. SK-kurserna är statligt finansierade och utgör ett komplement till den övriga utbildningen i läkarnas specialiseringstjänstgöring. 16 maj 2016 Sjukfrånvaro i staten fortsätter öka, särskilt bland kvinnor Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten håller i sig och ökar, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Sjukfrånvaron ökar snabbare bland kvinnor än män. Skillnaden mellan män och kvinnors sjukfrånvaro är den största på fem år. 2 maj 2016 Styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst Den 1 juli 2015 inrättades ett råd med nio myndigheter som har centrala uppgifter för den statliga kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I rådet ska myndighetscheferna diskutera strategiska frågor som har betydelse för att kunskap om kvalitetssäkrade metoder sprids och... 28 april 2016 Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar I denna delrapport utvärderar Statskontoret innehållet och kvaliteten i den utbildning och handledning som de yrkesintroduktionsanställda får. I samband med detta undersöker Statskontoret även om arbetsgivarnas förutsättningar för att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande har förbättrats inom ramen för... 21 april 2016 Antologi om statsförvaltningen efter 20 år i EU EU påverkar förvaltningen, men svensk förvaltning påverkar också EU. Inte minst genom de tusentals tjänstemän som representerar Sverige i EU och de ytterligare tusentals svenska tjänstemän som arbetar med EU-frågor på hemmaplan. 18 april 2016 Allmän kurs och studiecirklar för nysvenskar ger deltagarna förutsättningar att delta i samhället Statskontoret har ett regeringsuppdrag att utvärdera folkbildningen utifrån de fyra syftena med statsbidraget till folkbildningen. Nu lämnar vi en delrapport. Slutrapporten kommer i april 2018.