Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

15 mars 2016 Biståndets samverkan med näringslivet. En analys av rollfördelningen mellan Sida och Swedfund Statskontoret har utvärderat roll- och arbetsfördelningen mellan Sida och Swedfund när det gäller att genomföra instrumenten för samverkan med näringslivet och innovativa finansieringsformer. I uppdraget har också ingått att pröva mervärdet med ett bilateralt låneinstrument och den mest... 7 mars 2016 Myndighetsanalys av Rättsmedicinalverket Statskontoret har analyserat verksamheten vid Rättsmedicinalverket. Rättsmedicinalverket genomför analyser och undersökningar inom rättsmedicin, rättspsykiatri, rättsgenetik och rättskemi på uppdrag av främst brottsutredande myndigheter. 29 februari 2016 Arbetsförmedlingen på väg åt rätt håll, men har långt kvar Arbetsförmedlingens verksamhet är på väg åt rätt håll, men det finns fortfarande betydande behov av förbättringar. Bland annat behöver personalens kompetens och uppföljningen av verksamheten stärkas. Det visar den analys av Arbetsförmedlingens styrning och uppföljning som Statskontoret har gjort på... 25 februari 2016 Kartläggning av överlappningar i statligt exportfrämjande Statskontoret har genomfört en kartläggning av överlappningar i uppdrag och verksamhet mellan olika statligt stödda myndigheter och organisationer som är verksamma i det statliga främjandet av export och näringslivets internationalisering. 24 februari 2016 Renodling av statlig verksamhet – en analys av för- och nackdelar Under de senaste åren har det genomförts ett antal relativt omfattande förändringar av myndighetsstrukturen inom flera områden. Syftet med dessa förändringar har många gånger varit att renodla olika myndigheters roller, uppgifter och funktioner för att åstadkomma en mer effektiv och rättssäker... 15 februari 2016 Nytt uppdrag om statlig styrning av offentlig sektor Statskontoret har fått i uppdrag att kartlägga och analysera statens styrning av statlig och kommunal verksamhet. Regeringen har tidigare aviserat att den vill starta ett arbete att utveckla den statliga styrningen i en riktning som innebär att verksamhetsnära kunskap, erfarenhet och yrkesetik ska... 11 februari 2016 Förvaltningspolitisk forskning i praktiken I skriften "Forskning i praktiken – om praktikrelevant forskning och praktiknära forskningsmiljöer" studerar vi förvaltningspolitisk forskning som har relevans för den offentliga verksamheten. Genom studien vill vi bidra med lärdomar från den förvaltningspolitiska forskningen och också visa på hur... 1 februari 2016 Romska brobyggare bidrar till ökat förtroende Regeringens satsning på brobyggarverksamhet för att minska förtroendeklyftan mellan romer och den offentliga förvaltningen har bidragit till romsk inkludering. Men de långsiktiga effekterna av satsningen riskerar att utebli då det är oklart hur arbetet ska utvecklas och spridas. Det visar... 1 februari 2016 Häktningstider och forensiska undersökningar. Förslag för en snabbare forensisk process Statskontorets kartläggning visar att hanteringen av forensiska undersökningar kan påverka häktningstiderna i många, men långt ifrån alla ärenden. Vår bedömning är att det är den forensiska verksamhet som bedrivs vid Nationellt forensiskt centrum, NFC, som har störst påverkan på häktningstidernas... 1 februari 2016 Karriärstegsreformen inte förankrad bland lärarna Genomförandet av karriärstegsreformen har enbart delvis gett förutsättningar för ett mer attraktivt läraryrke och bättre skolresultat. Deltagandet i reformen är högt och lönespridningen har ökat, framför allt i grundskolan. Men reformen är inte förankrad i lärarkåren. Lärarna är kritiska till både...