Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

19 januari 2016 Att styra mot ökat förtroende – är det rätt väg? Under senare år har medborgarnas förtroende blivit viktigare för myndigheter med många medborgarkontakter. I skriften ”Att styra mot ökat förtroende – är det rätt väg?” drar Statskontoret slutsatser om under vilka förutsättningar styrning mot ökat förtroende kan vara effektiv och vad som är viktigt... 21 december 2015 Myndighetsanalys av Svenska institutet Statskontoret har analyserat Svenska institutets verksamhet. Myndigheten ska sprida information och kunskap om Sverige och det svenska språket i utlandet samt främja samarbete och långsiktiga relationer med andra länder på flera områden. Verksamheten finansieras från flera områden i statens budget,... 15 december 2015 Oförändrade kostnader för polisen när arrangörers ersättningsskyldighet togs bort Avskaffandet av arrangörers ersättningsskyldighet för polisens arbete med ordningshållning vid evenemang har inte lett till ökade kostnader för polisen. Det arbete som arrangörerna bedriver för ordning och säkerhet har inte heller minskat. Polisens kostnader för ordningshållning vid vissa evenemang,... 1 december 2015 Myndigheterna kan underlätta för delaktighet i EU-frågor Sverige har varit medlem i EU i 20 år, men kunskapen om och intresset för EU är fortfarande relativt lågt. Regeringen vill genom demokratipolitiken stärka möjligheterna till inflytande, insyn och delaktighet mellan valen. En del i detta är att säkerställa att myndigheterna gör det möjligt för... 12 november 2015 Översyn av Nämnden för statligt stöd till trossamfund Statskontorets översyn av Nämnden för statligt stöd till trossamfund har haft särskilt fokus på myndighetens ledningsform, organisering och styrning. 29 oktober 2015 Överdimensionerad utbildning till teckenspråkstolk Statskontorets översyn av folkhögskolornas utbildning till teckenspråks- och skrivtolk konstaterar att utbildningen till teckenspråkstolk är överdimensionerad. 29 oktober 2015 Flera utmaningar för världskulturmuseer Statens museer för världskultur står inför ett försämrat ekonomiskt läge som riskerar att påverka verksamhetens resultat, visar Statskontorets analys av myndigheten. Analysen visar också att myndigheten har uppnått flera goda resultat men behöver arbeta mer effektivt för att nå en större publik. 14 oktober 2015 Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption Statskontoret har kartlagt statliga myndigheternas arbete med att förebygga korruption. Resultatet visar att misstankar om korruption har förekommit vid myndigheterna men att de flesta har vidtagit någon korruptionsförebyggande åtgärd. Samtidigt är det många som inte inkluderat korruptionsrisker i... 5 oktober 2015 Långt kvar innan myndigheternas information är tillgänglig för vidareutnyttjande Myndigheter har stora mängder information som kan vara av värde för medborgare och innovatörer. Sedan 2010 då PSI-lagen infördes är statliga och kommunala myndigheter skyldiga att underlätta tillgången till data och information. Men arbetet med att tillgängliggöra information går långsamt,... 1 oktober 2015 Myndighetsanalys av Statens musikverk Statskontoret har analyserat Statens musikverk enligt modellen för myndighetsanalyser. Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet. Myndigheten ska också dokumen­tera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv.