Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

14 oktober 2015 Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption Statskontoret har kartlagt statliga myndigheternas arbete med att förebygga korruption. Resultatet visar att misstankar om korruption har förekommit vid myndigheterna men att de flesta har vidtagit någon korruptionsförebyggande åtgärd. Samtidigt är det många som inte inkluderat korruptionsrisker i... 5 oktober 2015 Långt kvar innan myndigheternas information är tillgänglig för vidareutnyttjande Myndigheter har stora mängder information som kan vara av värde för medborgare och innovatörer. Sedan 2010 då PSI-lagen infördes är statliga och kommunala myndigheter skyldiga att underlätta tillgången till data och information. Men arbetet med att tillgängliggöra information går långsamt,... 1 oktober 2015 Myndighetsanalys av Statens musikverk Statskontoret har analyserat Statens musikverk enligt modellen för myndighetsanalyser. Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet. Myndigheten ska också dokumen­tera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. 1 oktober 2015 Statliga insatser för kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 Umeå var europeisk kulturhuvudstad 2014. Statskontoret har utvärderat de statliga insatserna för kulturhuvudstadsåret. 30 september 2015 Få arbetsgivare känner till ungdomsjobbsatsning Statskontorets utvärdering av stödet för yrkesintroduktionsanställningar visar att få arbetsgivare har kunskap om de avtal som reglerar anställningarna och att många arbetsgivare tycker att det är krångligt att ansvara för utbildning och handledning. Satsningen är dock i stora delar på rätt väg. 21 september 2015 Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund Kostnadsutjämningen för kommuner i det kommunalekonomiska utjämningssystemet består av tio olika delmodeller för olika verksamheter. Statskontoret har på regeringens uppdrag undersökt om distriktsindelningen som kommer att införas i folkbokföringen 2016 bör utgöra indelningsgrund i delmodellen för... 1 september 2015 Förbättrad vård och omsorg för sjuka äldre Statskontorets utvärdering av regeringens satsning på de mest sjuka äldre visar att vården och omsorgen har förbättrats i vissa avseenden. Däremot är det lång väg kvar till en sammanhållen vård, där aktörerna inom vården och omsorgen samverkar med den äldre i centrum. 30 juni 2015 Hur utvecklas den offentliga sektorn? I rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2015 redovisar Statskontoret en översiktlig bild av utvecklingen inom ett antal områden under de senaste åren. Fokus ligger på offentliga sektorns finanser, sysselsättning, antalet myndigheter och årsarbetskrafter i staten samt medborgarnas uppfattningar... 29 juni 2015 Utvärdering av avgiftsfinansierad livsmedelskontroll Den offentliga livsmedelskontrollen ska skydda människors hälsa och värna om konsumenternas intressen. Den kontroll som Livsmedelsverket och kommunerna utför finansieras genom avgifter från företagen. Statskontoret har utvärderat avgiftsfinansieringen av den offentliga livsmedelskontrollen. 26 juni 2015 Satsningen på högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar uppnår i huvudsak sitt syfte Statskontorets utvärdering av satsningen på högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar visar att den stimulerar ungdomar att fortsätta sina studier vid grundskola och gymnasieskola i den omfattning som förväntats av reformen.