Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

1 oktober 2015 Statliga insatser för kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 Umeå var europeisk kulturhuvudstad 2014. Statskontoret har utvärderat de statliga insatserna för kulturhuvudstadsåret. 30 september 2015 Få arbetsgivare känner till ungdomsjobbsatsning Statskontorets utvärdering av stödet för yrkesintroduktionsanställningar visar att få arbetsgivare har kunskap om de avtal som reglerar anställningarna och att många arbetsgivare tycker att det är krångligt att ansvara för utbildning och handledning. Satsningen är dock i stora delar på rätt väg. 21 september 2015 Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund Kostnadsutjämningen för kommuner i det kommunalekonomiska utjämningssystemet består av tio olika delmodeller för olika verksamheter. Statskontoret har på regeringens uppdrag undersökt om distriktsindelningen som kommer att införas i folkbokföringen 2016 bör utgöra indelningsgrund i delmodellen för... 1 september 2015 Förbättrad vård och omsorg för sjuka äldre Statskontorets utvärdering av regeringens satsning på de mest sjuka äldre visar att vården och omsorgen har förbättrats i vissa avseenden. Däremot är det lång väg kvar till en sammanhållen vård, där aktörerna inom vården och omsorgen samverkar med den äldre i centrum. 30 juni 2015 Hur utvecklas den offentliga sektorn? I rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2015 redovisar Statskontoret en översiktlig bild av utvecklingen inom ett antal områden under de senaste åren. Fokus ligger på offentliga sektorns finanser, sysselsättning, antalet myndigheter och årsarbetskrafter i staten samt medborgarnas uppfattningar... 29 juni 2015 Utvärdering av avgiftsfinansierad livsmedelskontroll Den offentliga livsmedelskontrollen ska skydda människors hälsa och värna om konsumenternas intressen. Den kontroll som Livsmedelsverket och kommunerna utför finansieras genom avgifter från företagen. Statskontoret har utvärderat avgiftsfinansieringen av den offentliga livsmedelskontrollen. 26 juni 2015 Satsningen på högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar uppnår i huvudsak sitt syfte Statskontorets utvärdering av satsningen på högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar visar att den stimulerar ungdomar att fortsätta sina studier vid grundskola och gymnasieskola i den omfattning som förväntats av reformen. 26 juni 2015 Skolverket behöver en nystart Statskontorets analys visar att skolpolitiska insatser kan få bättre genomslag om regeringen utvecklar sin styrning och Skolverket anpassar sin verksamhet. Skolverket har inte förmått anpassa sin verksamhet i takt med skolpolitikens utveckling. Samtidigt gör regeringens detaljstyrning att Skolverket... 18 juni 2015 Myndighetsanalys av ESV Statskontorets myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket (ESV), som analyserar myndighetens förutsättningar, verksamhet, resultat och utmaningar, visar att de i stort fullgör sitt samlade uppdrag och att prestationerna mestadels håller hög kvalitet. 15 juni 2015 Förvaltningspolitiska utvecklingsområden Statskontoret presenterar i sin analys av förvaltningspolitiska utvecklingsområden ett antal av de utmaningar och större förändringar i omvärlden som kan tänkas få konsekvenser för den svenska förvaltningen och dess framtida utveckling.