Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

15 april 2015 Förbättrad vård för papperslösa De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär. 14 april 2015 Utvärdering av effektiviseringar inom försvarslogistiken Statskontoret har sedan 2013 följt och utvärderat det arbete som Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) gemensamt bedriver för att effektivisera försvarslogistiken. Reformen ska leda till en sammanhållen försörjning av materiel och logistik och till att kostnaderna sänks med 760 miljoner... 31 mars 2015 Ökad dialog och stärkt samverkan med Bredbandsforum Statskontorets utvärdering av Bredbandsforums verksamhet 2010-2014 visar att de har ökat dialogen och stärkt samverkan mellan berörda aktörer inom bredbandsutbyggnaden. Forumet har fokuserat på relevanta frågor och bedrivit en välorganiserad och produktiv verksamhet genom att ta fram flera förslag... 31 mars 2015 Jämställdhetsfrämjande insatser i skolor och förskolor Statskontorets utvärdering av regeringens satsningar för att främja jämställdhet i skolväsendet visar att satsningarna bidragit till att skapa förutsättningar för att främja jämställdhet. Bidraget har dock blivit mindre än vad regeringen avsett. Det beror mer på förutsättningarna för regeringens... 31 mars 2015 IVO behöver fortsätta effektivisera sin tillsyn Statskontorets utvärdering av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) visar att myndighetens förändringsarbete ligger i linje med motiven för att bilda myndigheten: en tydlig, samordnad och effektiv tillsyn. För att komma tillrätta med tidigare brister är det dock viktigt att IVO kortar... 24 mars 2015 Förslag till uppdateringar i delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Kostnadsutjämningen i det kommunalekonomiska utjämningssystemet består av tio olika delmodeller för olika verksamheter. Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, som omfördelar cirka 4,1 miljarder kronor 2015 mellan kommuner, är en av modellerna. Statskontorets uppdrag... 19 mars 2015 Vad får outsourcing av statlig kärnverksamhet för konsekvenser? Outsourcing av kärnverksamhet är i dag omfattande inom staten. Cirka 600 miljarder beräknar Konkurrensverket att de offentliga inköpen uppgick till 2012, varav en del utgörs av outsourcing av statlig kärnverksamhet. En stor del av de offentliga tjänsterna utförs numera av privata aktörer. Det får... 16 mars 2015 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Statskontoret har utvärderat handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. De flesta av åtgärderna som Statskontoret har utvärderat har bidragit till respektive delmål och därmed till de övergripande målen med handlingsplanen. 10 mars 2015 Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Statskontoret Förvaltningspolitiken är en prioriterad fråga och Statskontoret är en central myndighet när det gäller att utveckla statsförvaltningen. Det konstaterade civilminister Ardalan Shekarabi när han på fredagen gästade myndigheten 13 februari 2015 Fri kvot föryngrar inte nämndemannakåren Förslaget om införande av en fri kvot där allmänheten kan ansöka om uppdrag som nämndeman skulle öppna upp för en bredare rekrytering. Däremot skulle det inte förändra nämndemannakårens ålderssammansättning i någon större utsträckning, visar Statskontorets rapport.