Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

30 april 2015 Välkommen till vår nya webbplats I dag är det premiär för nya statskontoret.se som har fått ett modernare utseende, enklare struktur och nya funktioner. 22 april 2015 En antologi om förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar Vilka förändringar har genomförts i svensk statsförvaltning sedan finanskrisen bröt ut? Vilka är erfarenheterna av de senaste årens reformarbete? Hur skiljer sig förändringarna i svensk förvaltning från de reformer som präglat andra europeiska länder? Vilka är de framtida utmaningarna för svensk... 15 april 2015 Utvärdering av regeringens ANDT-strategi Statskontorets utvärdering av regeringens alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksstrategi 2011-2015 visar att strategins utformning varit ändamålsenlig för att nå regeringens mål om att komma till rätta med de problem som bruk och missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak orsakar. 15 april 2015 Förbättrad vård för papperslösa De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär. 14 april 2015 Utvärdering av effektiviseringar inom försvarslogistiken Statskontoret har sedan 2013 följt och utvärderat det arbete som Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) gemensamt bedriver för att effektivisera försvarslogistiken. Reformen ska leda till en sammanhållen försörjning av materiel och logistik och till att kostnaderna sänks med 760 miljoner... 31 mars 2015 Ökad dialog och stärkt samverkan med Bredbandsforum Statskontorets utvärdering av Bredbandsforums verksamhet 2010-2014 visar att de har ökat dialogen och stärkt samverkan mellan berörda aktörer inom bredbandsutbyggnaden. Forumet har fokuserat på relevanta frågor och bedrivit en välorganiserad och produktiv verksamhet genom att ta fram flera förslag... 31 mars 2015 Jämställdhetsfrämjande insatser i skolor och förskolor Statskontorets utvärdering av regeringens satsningar för att främja jämställdhet i skolväsendet visar att satsningarna bidragit till att skapa förutsättningar för att främja jämställdhet. Bidraget har dock blivit mindre än vad regeringen avsett. Det beror mer på förutsättningarna för regeringens... 31 mars 2015 IVO behöver fortsätta effektivisera sin tillsyn Statskontorets utvärdering av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) visar att myndighetens förändringsarbete ligger i linje med motiven för att bilda myndigheten: en tydlig, samordnad och effektiv tillsyn. För att komma tillrätta med tidigare brister är det dock viktigt att IVO kortar... 24 mars 2015 Förslag till uppdateringar i delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Kostnadsutjämningen i det kommunalekonomiska utjämningssystemet består av tio olika delmodeller för olika verksamheter. Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, som omfördelar cirka 4,1 miljarder kronor 2015 mellan kommuner, är en av modellerna. Statskontorets uppdrag... 19 mars 2015 Vad får outsourcing av statlig kärnverksamhet för konsekvenser? Outsourcing av kärnverksamhet är i dag omfattande inom staten. Cirka 600 miljarder beräknar Konkurrensverket att de offentliga inköpen uppgick till 2012, varav en del utgörs av outsourcing av statlig kärnverksamhet. En stor del av de offentliga tjänsterna utförs numera av privata aktörer. Det får...