Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

16 mars 2015 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Statskontoret har utvärderat handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. De flesta av åtgärderna som Statskontoret har utvärderat har bidragit till respektive delmål och därmed till de övergripande målen med handlingsplanen. 10 mars 2015 Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Statskontoret Förvaltningspolitiken är en prioriterad fråga och Statskontoret är en central myndighet när det gäller att utveckla statsförvaltningen. Det konstaterade civilminister Ardalan Shekarabi när han på fredagen gästade myndigheten 13 februari 2015 Fri kvot föryngrar inte nämndemannakåren Förslaget om införande av en fri kvot där allmänheten kan ansöka om uppdrag som nämndeman skulle öppna upp för en bredare rekrytering. Däremot skulle det inte förändra nämndemannakårens ålderssammansättning i någon större utsträckning, visar Statskontorets rapport. 2 februari 2015 Analys av nationell handlingsplan för arbetsmiljöpolitik Statskontorets analys av den nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitik för perioden 2010−2015 visar att den i stor utsträckning fångar upp viktiga utmaningar som behöver uppmärksammas på arbetsmiljöområdet. Däremot bedömer Statskontoret att handlingsplanen inte uppfyller de krav som bör... 22 januari 2015 Det behövs bättre förutsättningar för ett effektivt nyttjande av tolkar i domstol Var tredje tolk som anlitas av en domstol saknar auktorisation. Det kan innebära risker för enskildas rättssäkerhet vid en förhandling. Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen en rad konkreta åtgärder för en mer effektiv användning av tolkar vid domstolarna så att dessa risker kan... 12 januari 2015 Överenskommelser som styrmedel Statskontorets studie analyserar överenskommelser mellan regeringen och SKL. Syftet har varit att belysa hur överenskommelser kan användas som styrmedel för regeringen, när de fungerar mest effektivt och när det är lämpligare att använda sig av andra styrmedel. 19 december 2014 Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet Statskontorets bedömer att Konjunkturinstitutet fullgör sitt samlade uppdrag. Kvaliteten i analyserna från de tre verksamheterna; prognos, miljöekonomi och konjunkturbarometer är hög och rapporterna är relevanta som underlag för ekonomisk politik och miljöpolitik. 18 december 2014 Möjligheter till effektivisering i statlig kärnverksamhet Statskontoret har analyserat förutsättningar för att öka effektiviteten i den statliga kärnverksamheten genom olika systemrelaterade förändringar. 18 december 2014 Tydligare roller och ökad transparens i stödet till försvarsexport Bildandet av Försvarsexportmyndigheten har lett till tydligare rollfördelning och ökad transparens i det statliga exportstödet, visar Statskontorets rapport. Myndighetens redovisning av verksamhetens resultat behöver dock bli tydligare. 17 december 2014 Fördjupningsfrågor för analys av Trafikverket och Transportstyrelsen Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att följa upp Trafikverkets och Transportstyrelsens verksamhet och resultat. Uppföljningen ska göras i ljuset av senare års organisatoriska förändringar på transportområdet med fokus på myndigheternas förutsättningar att möta och hantera utvecklingen på...