Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

17 december 2014 Ökad tillsyn över Migrationsverkets förvar Tillsynen över verksamheten vid Migrationsverkets förvar behöver förstärkas. Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen att en fristående myndighet ska ges i uppdrag att utöva tillsynen. 16 december 2014 Bör Myndigheten för yrkeshögskolan ansvara för officiell statistik? Statskontoret har undersökt om delar av den statistik som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för bör bli officiell och om myndigheten bör göras till statistikansvarig myndighet. 15 december 2014 Uppföljning av landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården Statskontoret har följt upp landstingens tillämpning av den nya gemensamma redovisningsmodell för folktandvården som huvudmännen kommit överens om att använda från och med 2012. Statskontorets samlade bedömning är att landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården generellt sett har... 11 december 2014 Kvinnor får mindre forskningsmedel än män Vid nio undersökta universitet och högskolor kom 39 procent av de direkta forskningsanslagen kvinnor till del 2013. Kvinnor fick där tillgång till 80 miljoner kronor mindre i anslagsmedel än män, jämfört med om alla kvinnor och män hade fått lika mycket. Även externa forskningsmedel kom män till del... 1 december 2014 Kunskapsluckor i informationsförsörjningen om kommuner Statskontoret har kartlagt information om kommuner och deras verksamheter för att kunna följa utvecklingen av deras förutsättningar att klara av sina uppgifter och framtida utmaningar. 30 oktober 2014 Ideella organisationer – komplement till Kriminalvårdens frigivningsförberedande insatser Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat Kriminalvårdens stöd till ideella organisationer. Tio organisationer, däribland Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) och Kriminellas revansch i samhället (KRIS), får statsbidrag 2014. Statsbidraget går till stor del till besöksverksamhet... 29 oktober 2014 Delrapport - Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har ingått en överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Den syftar bland annat till att stärka ett systematiskt arbetssätt i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. 29 oktober 2014 Problem med reformen av körkortshanteringen År 2010 flyttades körkortshanteringen från länsstyrelserna till Transportstyrelsen. Reformen var dåligt förberedd och fram till 2013 hade Transportsstyrelsen problem med långa handläggningstider. För att komma till rätta med hanteringen valde Transportstyrelsen att inte utreda ett stort antal... 13 oktober 2014 Klagomål mot vården kostar för mycket Klagomål mot vården bör i större utsträckning utredas av landstingens patientnämnder i stället för av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Förslaget, som Statskontoret presenterar i en rapport till regeringen, innebär att klagomålen hanteras närmare patienterna och vården och att verksamheten blir... 30 september 2014 Myndigheternas värdegrundsarbete – utvärdering av projektet Offentligt etos Statskontoret har utvärderat projektet Offentligt etos som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) genomförde 2010–2012. Krus skulle verka för att statsanställdas kunskaper och förståelse om den statliga värdegrunden stärktes.