Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

30 september 2014 Arbetsmiljöverket behöver prioritera rätt arbetsplatser i sin tillsyn Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn inom arbetsmiljöområdet. Myndigheten kan inte besöka alla arbetsplatser, utan ska inrikta sin tillsyn på arbetsplatser där riskerna för ohälsa och olycksfall är som störst. Statskontorets rapport visar att Arbetsmiljöverket inte har prioriterat sådana... 29 september 2014 IVO bör ta över Lex Bobby-utredningar Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen att dödsfallsutredningar, som ska förebygga att barn dör till följd av brott och att vuxna utsätts för dödligt våld av närstående, flyttas från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Utredningarna bör kompletteras med tillsyn i... 25 september 2014 Översyn av individ- och familjeomsorgsmodellen i kostnadsutjämning mellan kommuner I en rapport till regeringen redovisar Statskontoret en översyn av delmodellen för individ- och familjeomsorg (IFO-modellen), en av tio delmodeller i kostnadsutjämningen mellan kommuner. Statskontoret lämnar förslag till förändringar i modellen som minskar möjligheterna för kommuner att påverka det... 1 september 2014 Statliga medel till socialtjänsten har bidragit till utveckling Statskontoret konstaterar i en rapport att socialtjänsten har bättre förutsättningar att utvecklas på lång sikt tack vare en satsning inom området. Men än återstår arbete för att insatser, arbetssätt och metoder ska bli bestående. 26 juni 2014 Statskontoret föreslår stärkt samverkan inom tillsynsvägledningen på miljöområdet Kvaliteten på vägledningen varierar mellan de tillsynsvägledande myndigheterna och mellan olika tillsynsområden inom miljöbalken, visar Statskontorets utvärdering. Det kan leda till brister i tillsynens effektivitet och rättssäkerhet. 19 juni 2014 Myndigheterna blir färre men större Antalet årsarbetskrafter i staten 2014 är den högsta nivån för 2000-talet, visar Statskontorets rapport om utvecklingen i den offentliga sektorn. Samtidigt fortsätter antalet myndigheter att minska, men i avtagande takt. 16 juni 2014 Ökad samsyn av kulturarvets digitalisering Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet vid Riksarkivet. Statskontorets utvärdering av verksamheten vid Digisam visar att det har lett till ökad samordning och samsyn vad gäller digitaliseringsfrågor inom... 9 juni 2014 En framtida förvaltning I en promemoria till Regeringskansliet presenteras en analys av förvaltningspolitiska utvecklingsområden och Statskontorets prioriterade insatser under 2014–2015. 13 maj 2014 Svag ökning av sjukfrånvaro i staten Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna uppgick till 3,2 procent av den tillgängliga arbetstiden år 2013. Det är en ökning jämfört med föregående år då den låg på 3,0 procent. Det är andra året i rad som sjukfrånvaron i staten ökar. Kvinnors sjukfrånvaro är nu mer än dubbelt så hög som männens. 15 april 2014 Reformeringen av försvarslogistiken. Delrapport 2 Statskontorets utvärdering av Försvarsmaktens och Försvarets materielverks (FMV) gemensamma arbete med att effektivisera försvarslogistiken visar att myndigheterna inte klarar kraven på sänkta kostnader. Det är också oklart hur de ska fördela kraven på kostnadsminskningar mellan sig.