Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

11 april 2014 Länsstyrelsens samordning av arbetet mot prostitution och människohandel Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2008 haft i uppdrag att utveckla samordning och samverkan i arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå. Uppdraget pågår till och med 2014 och Statskontoret har utvärderat Länsstyrelsens arbete. 9 april 2014 Arbete krävs för att säkra välfärden Svensk offentlig förvaltning placerar sig i topp i internationella jämförelser men står också inför utmaningar, till exempel att ersätta kompetens vid pensionsavgångar i kommunerna. Det visar Statskontorets rapport Svensk förvaltning i ett internationellt perspektiv som jämför offentlig sektors... 1 april 2014 Statlig effektiviseringspotential Statskontoret redovisar den första delen i uppdraget att identifiera effektiviseringspotentialer i statlig kärnverksamhet. Arbetet har till stora delar handlat om att utarbeta en metodik för att identifiera systemrelaterade effektiviseringsmöjligheter och att beskriva möjliga tillvägagångssätt. Det... 31 mars 2014 Stora effektiviseringsmöjligheter med e-förvaltning E-förvaltning ger en rad nya möjligheter för höjd effektivitet och kvalitet i den offentliga förvaltningen, liksom för medborgare och företag. Statskontoret konstaterar i sin utvärdering av E-delegationen att frågorna kräver mer samlad politisk styrning och kraftfulla finansieringslösningar för att... 31 mars 2014 Stora utmaningar för IVO:s tillsyn Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bör prioritera flera strategiskt viktiga frågor för att få till stånd en effektivare tillsyn, visar Statskontorets uppföljning av myndigheten. Väl anpassade IT-system och metoder för enhetlig handläggning är områden myndigheten behöver utveckla. 28 mars 2014 Översyn av kostnadsunderlaget i kollektivtrafikmodellen Delmodellen för kollektivtrafik ingår i kostnadsutjämningen i systemet för kommunalekonomisk utjämning. Statskontoret har i en översyn av kostnadsunderlaget i modellen kommit fram till att regeringen inte bör uppdatera den nuvarande kollektivtrafikmodellen. Detta med tanke på de relativt små... 27 mars 2014 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Statskontoret föreslår att de nordiska länderna vidareutvecklar samarbetet för hållbar utveckling genom samverkan i frågor rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för upphandlande myndigheter att tillämpa krav på miljömässig hänsyn... 18 mars 2014 Nordiskt samarbete för hållbar offentlig upphandling? Statskontoret har tittat på förutsättningar för ett utvecklat samarbete mellan de nordiska länderna inom miljömässigt och socialt ansvarsfull offentlig upphandling. Regeringsuppdraget har bland annat inneburit en analys av för- och nackdelar med ett samarbete mellan de nordiska länderna samt att... 14 mars 2014 Mer verksamhetsanpassad styrning av miljömålssystemet Statskontoret har utvärderat det arbete som utförs av de 25 myndigheter som har fått ansvar inom miljömålssystemet. Syftet med uppdraget är att få till stånd ett samhällsekonomiskt effektivt miljömålssystem där alla aktörer kan arbeta för att tillsammans nå högsta möjliga måluppfyllnad på mest... 14 mars 2014 Sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter Statskontoret har analyserat fristående sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter med utgångspunkt i frågan om och när sådana myndigheter är en ändamålsenlig organisering av statliga utvärderingsresurser.