Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

31 mars 2014 Stora effektiviseringsmöjligheter med e-förvaltning E-förvaltning ger en rad nya möjligheter för höjd effektivitet och kvalitet i den offentliga förvaltningen, liksom för medborgare och företag. Statskontoret konstaterar i sin utvärdering av E-delegationen att frågorna kräver mer samlad politisk styrning och kraftfulla finansieringslösningar för att... 31 mars 2014 Stora utmaningar för IVO:s tillsyn Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bör prioritera flera strategiskt viktiga frågor för att få till stånd en effektivare tillsyn, visar Statskontorets uppföljning av myndigheten. Väl anpassade IT-system och metoder för enhetlig handläggning är områden myndigheten behöver utveckla. 28 mars 2014 Översyn av kostnadsunderlaget i kollektivtrafikmodellen Delmodellen för kollektivtrafik ingår i kostnadsutjämningen i systemet för kommunalekonomisk utjämning. Statskontoret har i en översyn av kostnadsunderlaget i modellen kommit fram till att regeringen inte bör uppdatera den nuvarande kollektivtrafikmodellen. Detta med tanke på de relativt små... 27 mars 2014 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Statskontoret föreslår att de nordiska länderna vidareutvecklar samarbetet för hållbar utveckling genom samverkan i frågor rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för upphandlande myndigheter att tillämpa krav på miljömässig hänsyn... 18 mars 2014 Nordiskt samarbete för hållbar offentlig upphandling? Statskontoret har tittat på förutsättningar för ett utvecklat samarbete mellan de nordiska länderna inom miljömässigt och socialt ansvarsfull offentlig upphandling. Regeringsuppdraget har bland annat inneburit en analys av för- och nackdelar med ett samarbete mellan de nordiska länderna samt att... 14 mars 2014 Mer verksamhetsanpassad styrning av miljömålssystemet Statskontoret har utvärderat det arbete som utförs av de 25 myndigheter som har fått ansvar inom miljömålssystemet. Syftet med uppdraget är att få till stånd ett samhällsekonomiskt effektivt miljömålssystem där alla aktörer kan arbeta för att tillsammans nå högsta möjliga måluppfyllnad på mest... 14 mars 2014 Sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter Statskontoret har analyserat fristående sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter med utgångspunkt i frågan om och när sådana myndigheter är en ändamålsenlig organisering av statliga utvärderingsresurser. 14 mars 2014 Statskontoret har analyserat Stiftelsen Nordiska museet Statskontorets bild är att Nordiska museet i allt väsentligt uppfyller sitt uppdrag. Allmänt sett verkar museet både ha god insikt om och under det senaste decenniet ha tagit tag i verksamhetens strategiskt viktiga frågor. Vi rekommenderar dock att Nordiska museet i olika avseenden utvecklar sin... 28 februari 2014 Innovationer till en rimlig kostnad? En analys av Vinnovas förvaltningsutgifter Vinnova är en av flera forskningsfinansierande myndigheter. Förutom att finansiera behovsmotiverad forskning ska Vinnova utveckla effektiva innovationssystem och nyttiggöra forskning. Statskontoret har i en rapport analyserat Vinnovas förvaltningsutgifter. 28 februari 2014 MSB:s fördelning och uppföljning av medel ur anslag 2:4 Krisberedskap behöver utvecklas Varje år fördelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) runt 400 miljoner kronor som bidrag till centrala myndigheter och länsstyrelser för olika utvecklingsprojekt. Statskontorets bedömer att MSB vid fördelningen av dessa medel i huvudsak följer de principer och den inriktning för...