Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

18 mars 2014 Nordiskt samarbete för hållbar offentlig upphandling? Statskontoret har tittat på förutsättningar för ett utvecklat samarbete mellan de nordiska länderna inom miljömässigt och socialt ansvarsfull offentlig upphandling. Regeringsuppdraget har bland annat inneburit en analys av för- och nackdelar med ett samarbete mellan de nordiska länderna samt att... 14 mars 2014 Mer verksamhetsanpassad styrning av miljömålssystemet Statskontoret har utvärderat det arbete som utförs av de 25 myndigheter som har fått ansvar inom miljömålssystemet. Syftet med uppdraget är att få till stånd ett samhällsekonomiskt effektivt miljömålssystem där alla aktörer kan arbeta för att tillsammans nå högsta möjliga måluppfyllnad på mest... 14 mars 2014 Sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter Statskontoret har analyserat fristående sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter med utgångspunkt i frågan om och när sådana myndigheter är en ändamålsenlig organisering av statliga utvärderingsresurser. 14 mars 2014 Statskontoret har analyserat Stiftelsen Nordiska museet Statskontorets bild är att Nordiska museet i allt väsentligt uppfyller sitt uppdrag. Allmänt sett verkar museet både ha god insikt om och under det senaste decenniet ha tagit tag i verksamhetens strategiskt viktiga frågor. Vi rekommenderar dock att Nordiska museet i olika avseenden utvecklar sin... 28 februari 2014 Innovationer till en rimlig kostnad? En analys av Vinnovas förvaltningsutgifter Vinnova är en av flera forskningsfinansierande myndigheter. Förutom att finansiera behovsmotiverad forskning ska Vinnova utveckla effektiva innovationssystem och nyttiggöra forskning. Statskontoret har i en rapport analyserat Vinnovas förvaltningsutgifter. 28 februari 2014 MSB:s fördelning och uppföljning av medel ur anslag 2:4 Krisberedskap behöver utvecklas Varje år fördelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) runt 400 miljoner kronor som bidrag till centrala myndigheter och länsstyrelser för olika utvecklingsprojekt. Statskontorets bedömer att MSB vid fördelningen av dessa medel i huvudsak följer de principer och den inriktning för... 28 februari 2014 Enrådighet med insynsråd vanligaste ledningsformen i staten Statskontoret har kartlagt och analyserat myndigheternas ledningsformer och hur dessa påverkar och tillämpas i regeringens myndighetsstyrning. Kartläggningen visar att enrådighet med insynsråd är den vanligaste ledningsformen, medan det är mindre vanligt med styrelsemyndigheter. Ledningsformen har... 28 februari 2014 Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur och högskoleverksamhet Regeringen har ett behov av att följa vilka enskilda kommuner och landsting som har valt att medfinansiera statlig verksamhet. Statskontoret konstaterar i en kartläggning att uppföljningen av medfinansieringen på infrastrukturområdet, högskoleområdet och kultursamverkansmodellen inte fullt ut svarar... 18 februari 2014 Statskontoret samordnar uppdrag om utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar Stödet för yrkesintroduktionsanställningar infördes den 15 januari 2014 för att stimulera till anställning av ungdomar (15–24 år) på basis av yrkesintroduktionsavtal och är ett konkret resultat av regeringens trepartssamtal med arbetsmarknadens parter. Statskontoret, Konjunkturinstitutet,... 14 februari 2014 Stora vinster av digitalisering riskerar utebli Varken kommuner, exploatörer eller medborgare driver på utvecklingen mot en digital planprocess, visar en utredning från Statskontoret. Fördelar i form av ökad insyn och effektivare processer uteblir. För att förverkliga en digital planprocess krävs enhetlighet och samordning bland ett stort antal...