Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

14 februari 2020 Utvärdering av Digitaliseringsrådet och kartläggning av regeringens styrning

Statskontoret har utvärderat Digitaliseringsrådets organisation och arbete och undersökt möjliga former för analys, uppföljning och genomförande av digitaliseringspolitiken. Digitaliseringsrådet har under perioden 2017–2020 regeringens uppdrag att främja genomförandet av digitaliseringspolitiken,...

12 februari 2020 Utvärdering av En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020

Statskontoret har utvärderat En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020. Statskontoret bedömer att strategin och de uppdrag som har lämnats i samband med den överlag ger goda förutsättningar för att uppnå strategins mål och det övergripande målet för arbetsmiljöpolitiken. Det...

6 februari 2020 Folkbildningsinsatser för asylsökande och utrikes födda kvinnor är viktiga men begränsade

Statskontoret har utvärderat tre folkbildningsinsatser. Insatserna Svenska från dag ett och Vardagssvenska riktar sig till asylsökande, medan Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser (UMSI), vänder sig till utrikes födda kvinnor som varken deltar i utbildning eller arbetar. Det...

31 januari 2020 Utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2019

Statskontoret har kartlagt statens styrning av kommuner och regioner under 2019. Kartläggningen omfattar styrningen från riksdagen och regeringen, från statliga myndigheter och från EU.

29 januari 2020 Eldrimner bör fokusera på sin kärnverksamhet

Statskontoret har utvärderat Nationellt resurscentrum för mathantverk (Eldrimner) vid Länsstyrelsen i Jämtlands län. Statskontoret bedömer att Eldrimner väl uppfyller de mål som regeringen har satt upp för verksamheten, bland annat att utveckla och bevara kunskapen om mathantverk.

27 januari 2020 Jäv i offentlig tjänst

Saklighet och opartiskhet är en förutsättning för att du och den myndighet där du arbetar ska kunna fullgöra ert uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt. Detta gör att alla som bor i Sverige kan lita på myndigheterna och på dig som offentligt anställd.

22 januari 2020 Var med och effektivisera myndigheternas administration

Ekonomistyrningsverket (ESV) och Statskontoret startar nu upp ett samverkansprojekt för att utveckla en modell för att effektivisera myndigheternas administration. Arbetet kommer att bedrivas tillsammans med andra myndigheter i fyra "labbar" under året, med utgångspunkt i ESV:s metodstöd för...

29 november 2019 Hur utvecklas Migrationsverkets nya organisation?

Statskontoret har analyserat Migrationsverkets organisation som började gälla den 1 april 2018. I analysen har det ingått att följa upp hur Migrationsverket har tagit hand om de förslag som Statskontoret lämnade i en utvärdering 2017. Vi har också analyserat hur Migrationsverket arbetar för att...

29 november 2019 Svårt för rektorer att hantera Lärarlönelyftet separat

Lärarlönelyftet är en statlig satsning på höjda löner till särskilt kvalificerade lärare och förskollärare. Satsningen ska innebära höjd lön utöver den ordinarie lönerevisionen för den som får del av statsbidraget, men Statskontorets utvärdering visar att det i praktiken har varit svårt att helt...

28 november 2019 En bit kvar för det nya klagomålssystemet i vården

Det nya klagomålssystemet har gjort hanteringen av klagomål mer effektiv, men ännu inte lett till förväntade effekter för patienterna och patientsäkerheten. Det skriver Statskontoret i en ny rapport.