Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

27 november 2019 Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning

För att skapa förutsättningar för en god förvaltning som är demokratisk, effektiv, rättssäker och fri från korruption är det viktigt att alla statsanställda känner till och förstår den statliga värdegrunden.

25 november 2019 Myndigheternas introduktionsutbildningar – en kartläggning och analys

Statskontorets kartläggning visar att nästan alla som påbörjar en anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning. De flesta myndigheter anordnar utbildningen själva och den är som regel handledarledd. Vid ungefär hälften av myndigheterna innehåller utbildningen digitala...

14 november 2019 Omstart för Nationalmuseum

Nationalmuseums ekonomiska situation och framtida utmaningar fordrar att myndigheten stärker och utvecklar sin interna ledning, styrning och uppföljning. Statskontoret föreslår därför en rad åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för Nationalmuseum att bedriva en effektiv verksamhet.

8 november 2019 Offentligt anställdas bisysslor. En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner

Många offentliganställda chefer och medarbetare har bisysslor. Även om det stora flertalet bisysslor är oproblematiska och också kan vara berikande för det ordinarie arbetet finns det bisysslor som kan skada förtroendet för den enskilda myndigheten, kommunen eller regionen och ytterst för den...

30 oktober 2019 Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner. Delrapport

Statskontoret konstaterar i sin delrapport att en majoritet av myndigheterna, kommunerna och regionerna använder Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete. Många genomför kunskapshöjande aktiviteter där den egna verksamheten kartläggs och relateras till målen i Agenda 2030. 

30 september 2019 Regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter en framgång med förbättringspotential

Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Utvärderingen visar att myndigheterna har genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat med stor potential att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Samtidigt hade...

15 augusti 2019 Antalet kontor minskar men för de flesta stora myndigheter är förändringarna små

Statskontoret har kartlagt var i landet tio stora myndigheter kommer att bedriva sin verksamhet under de närmaste åren. Kartläggningen visar att det totala antalet myndighetskontor minskar – men för de flesta myndigheter förblir antalet kontor stabilt. Det stora undantaget är...

17 juni 2019 Förvaltningspolitik i förändring – långsiktiga utvecklingstendenser och strategiska utvecklingsbehov

Statskontoret har fått i uppdrag att identifiera långsiktiga förvaltningspolitiska utvecklingstendenser och strategiska utvecklingsbehov. I promemorian redogör vi för ett antal av de förvaltningspolitiska utvecklingstendenser som vi bedömer att regeringen och Statskontoret kan behöva...

14 juni 2019 Unga som varken arbetar eller studerar – en strategi utan strategiskt innehåll

År 2018 beräknades att det fanns 71 000 unga mellan 15 och 24 år som varken arbetade eller studerade. Statskontoret har haft ett uppdrag att utvärdera regeringens strategi för denna grupp. Strategin innehöll nio olika insatser. Statskontorets utvärdering visar att ungdomar som har deltagit...

14 juni 2019 Hur utvecklas statsförvaltningen?

I rapporten Statsförvaltningen i korthet redovisar Statskontoret en översiktlig bild av den statliga förvaltningen.