Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

30 oktober 2019 Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner. Delrapport

Statskontoret konstaterar i sin delrapport att en majoritet av myndigheterna, kommunerna och regionerna använder Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete. Många genomför kunskapshöjande aktiviteter där den egna verksamheten kartläggs och relateras till målen i Agenda 2030. 

30 september 2019 Regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter en framgång med förbättringspotential

Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Utvärderingen visar att myndigheterna har genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat med stor potential att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Samtidigt hade...

15 augusti 2019 Antalet kontor minskar men för de flesta stora myndigheter är förändringarna små

Statskontoret har kartlagt var i landet tio stora myndigheter kommer att bedriva sin verksamhet under de närmaste åren. Kartläggningen visar att det totala antalet myndighetskontor minskar – men för de flesta myndigheter förblir antalet kontor stabilt. Det stora undantaget är...

17 juni 2019 Förvaltningspolitik i förändring – långsiktiga utvecklingstendenser och strategiska utvecklingsbehov

Statskontoret har fått i uppdrag att identifiera långsiktiga förvaltningspolitiska utvecklingstendenser och strategiska utvecklingsbehov. I promemorian redogör vi för ett antal av de förvaltningspolitiska utvecklingstendenser som vi bedömer att regeringen och Statskontoret kan behöva...

14 juni 2019 Unga som varken arbetar eller studerar – en strategi utan strategiskt innehåll

År 2018 beräknades att det fanns 71 000 unga mellan 15 och 24 år som varken arbetade eller studerade. Statskontoret har haft ett uppdrag att utvärdera regeringens strategi för denna grupp. Strategin innehöll nio olika insatser. Statskontorets utvärdering visar att ungdomar som har deltagit...

14 juni 2019 Hur utvecklas statsförvaltningen?

I rapporten Statsförvaltningen i korthet redovisar Statskontoret en översiktlig bild av den statliga förvaltningen.

13 juni 2019 Myndigheternas information och samråd i EU-frågor

Statskontoret har undersökt hur 12 myndigheter arbetar för att underlätta för intresseorganisationer och ideella föreningar att vara delaktiga i myndighetens EU-arbete. De flesta av myndigheterna sprider information om sitt EU-arbete och tar initiativ till samråd med olika intressenter. Men...

29 maj 2019 Färre praktikplatser i staten

De statliga myndigheterna tar emot färre praktikanter än tidigare, visar Statskontorets uppföljning. Det gäller såväl praktikanter som är arbetssökande nyanlända som arbetssökande personer med funktionsnedsättning. Målet om att ta emot i genomsnitt 1 000 praktikanter inom respektive grupp...

27 maj 2019 En analys av några offentliga styrmedel för bättre matvanor

Statskontorets analys visar att ekonomiska styrmedel på livsmedelsområdet och begränsningar i marknadsföring till barn kan användas för att främja hälsosamma matvanor.

13 maj 2019 Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro minskar i staten

Sjukfrånvaron i staten minskar för andra året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Även långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.