Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter

Våra nyheter och pressmeddelanden listas här.

13 juni 2019 Myndigheternas information och samråd i EU-frågor

Statskontoret har undersökt hur 12 myndigheter arbetar för att underlätta för intresseorganisationer och ideella föreningar att vara delaktiga i myndighetens EU-arbete. De flesta av myndigheterna sprider information om sitt EU-arbete och tar initiativ till samråd med olika intressenter. Men...

29 maj 2019 Färre praktikplatser i staten

De statliga myndigheterna tar emot färre praktikanter än tidigare, visar Statskontorets uppföljning. Det gäller såväl praktikanter som är arbetssökande nyanlända som arbetssökande personer med funktionsnedsättning. Målet om att ta emot i genomsnitt 1 000 praktikanter inom respektive grupp...

27 maj 2019 En analys av några offentliga styrmedel för bättre matvanor

Statskontorets analys visar att ekonomiska styrmedel på livsmedelsområdet och begränsningar i marknadsföring till barn kan användas för att främja hälsosamma matvanor.

13 maj 2019 Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro minskar i staten

Sjukfrånvaron i staten minskar för andra året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Även långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

10 maj 2019 Udda fåglar i kommittéväsendet. En studie av otraditionella kommittéer

Det statliga kommittéväsendet har en flera hundra år lång tradition i Sverige. Regeringen har tillsatt kommittéer för att ta fram kunskap eller för att väga samman intressen. Det övergripande syftet har i regel varit att ta fram ett beslutsunderlag för ett politiskt...

3 maj 2019 Från filmavtal till statlig filmpolitik. En analys av verksamheten vid Svenska Filminstitutet

Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat hur Filminstitutet har anpassat sin verksamhet till den nya helstatliga filmpolitik som infördes den 1 januari 2017.

30 april 2019 En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet

Sju länsstyrelser utövar tillsyn över Sveriges cirka 230 kommunala överförmyndarmyndigheter. Dessa länsstyrelser ska även vägleda överförmyndarna i deras tillsyn av gode män och förvaltare. Statskontoret har utvärderat hur länsstyrelsernas samordning med varandra fungerar.

30 april 2019 Det oberoende konsumentstödet

Statskontoret har haft i uppdrag av regeringen att bedöma om stödet till konsumenter i form av opartisk information och vägledning är ändamålsenligt och effektivt. Utredningen har främst varit inriktad på kommunernas konsumentvägledning och på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå...

1 april 2019 Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden. Delrapport 2 - Spelmarknaden före omregleringen

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden. Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera denna omreglering. Vi ska redovisa vårt arbete en gång om året fram till 2022. 

29 mars 2019 Satsningen på ökad bemanning i äldreomsorgen bidrog kortvarigt till ökad kvalitet och trygghet

Regeringen satsade 7 miljarder kronor på att öka bemanningen i äldreomsorgen 2015–2018. Satsningen var utformad som ett riktat statsbidrag och alla kommuner i landet valde att delta. Resultaten är i linje med målen, men de riskerar att bli kortvariga.