Till huvudinnehåll

Att lägga uppdrag på Statskontoret

Vår verksamhet styrs av de uppdrag som vi får av regeringen. Departementen och kommittéerna kan också efter överenskommelse anlita Statskontoret för utredningsinsatser. 

Så genomför vi uppdrag 

Uppdragen inleds i allmänhet med en förfrågan från departementet eller kommittén. Efter en inledande diskussion får uppdragsgivaren besked om vi har kompetens och resurser att ta på oss uppdraget. 

Uppdragen genomförs i projektform inom Statskontoret. Vi håller kontakten med uppdragsgivaren under arbetet och informerar om hur arbetet fortskrider. I samband med att rapporten lämnas presenterar vi rapportens innehåll och slutsatser för uppdragsgivaren. 

Kvalitetssäkring 

Vi bedriver ett systematiskt arbete för att säkra kvaliteten i alla delar av uppdragsprocessen. De olika delarna av arbetet – faktainsamling, analys, slutsatser och förslag – kvalitetssäkras dels genom interna processer, dels genom medverkan av externa referensgrupper. Vi följer också upp samtliga projekt genom ett möte med uppdragsgivaren några månader efter att uppdraget avslutats. 

Finansiering 

Vi svarar normalt för våra egna kostnader i uppdraget. Skulle externa specialister eller externa tjänster krävas, svarar uppdragsgivaren vanligen för dessa merkostnader. 

Vår utredningsorganisation 

Statskontorets utredare har bred kompetens och djupa kunskaper om hela den offentliga sektorn. De flesta har en bakgrund inom statskunskap, nationalekonomi eller juridik. 

Vår utredningsorganisation är uppbyggd kring fyra enheter. Varje enhet har det huvudsakliga kontaktansvaret med ett antal departement. 

Kontakta våra utredningschefer

Enhet 1:

Finans- och Justitiedepartementets samt Statsrådsberedningens frågor. 

Utredningschef Erik Nyberg
E-post: erik.nyberg@statskontoret.se 
Tel: 08-454 4696

Enhet 2: 

Arbetsmarknads- och Socialdepartementets frågor. 

Utredningschef Jessica Bylund
E-post: jessica.bylund@statskontoret.se
Tel: 08-454 4680

Enhet 3: 

Utbildnings-, Kultur- och Klimat- och Näringslivsdepartementets frågor. 

Utredningschef Gabriel Brandström
E-post: gabriel.brandstrom@statskontoret.se 
Tel: 08-454 4685

Enhet 4: 

Försvars-, Utrikes- och Landsbygds- och Infrastukturdepartementets frågor.

Utredningschef Matilda Ardenfors
E-post: matilda.ardenfors@statskontoret.se
Tel: 08-454 4616

Uppdrag vi genomför 

Statskontoret gör utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer. Till oss kan regeringen vända sig för att få underlag som belyser exempelvis:  

  • ett offentligt åtagande 
  • ansvarsfördelningen mellan myndigheter 
  • en myndighets verksamhet 
  • en finansieringslösning, eller 
  • ett effektivitetsproblem 

Myndighetsanalyser 

Statskontorets modell för myndighetsanalyser är en genomlysning av myndighetens förutsättningar, verksamhet, resultat och utmaningar. Analysen kan fungera som underlag i regeringens och departements arbete med myndighetsdialoger. Modellen kan också tillämpas på andra organisationsformer, till exempel stiftelser och statliga bolag. 

Förvaltningspolitik 

Vi bidrar till förvaltningspolitikens utveckling genom att analysera trender och utvecklingstendenser, och sammanställa kunskapsunderlag. Vi anordnar också olika aktiviteter för att spegla det som händer inom den offentliga sektorn och deltar gärna i förvaltningspolitiska seminarier och möten hos er. Eftersom vi bedriver en aktiv omvärldsbevakning är vi också beredda att diskutera och lämna förslag på utredningar.  

Expertmedverkan 

En enklare form av utredningsstöd är att vi ställer en utredare till departementets förfogande som expert (stabsbiträde). Det kan handla om att förse departementsledningen med beslutsunderlag i en akut beredningssituation eller strukturera ett problem och beskriva handlingsalternativ.