Till huvudinnehåll

Internationellt arbete

Vi deltar i flera internationella forum för att utbyta erfarenheter och dela kunskap i förvaltningspolitiska frågor.

EUPAN 

Statskontoret deltar i det europeiska förvaltningsnätverket EUPAN (European Public Administration Network). EUPAN är ett informellt nätverk som bland annat syftar till att underlätta för medlemmarna att dela kunskap och erfarenheter i frågor som rör den offentliga förvaltningen. 

Statskontoret deltar tillsammans med Arbetsgivarverket på Regeringskansliets uppdrag. Nätverket består av EU:s medlemsländer, EU-kommissionen och ett antal observatörsländer (bland annat Island, Norge och Turkiet).  

Nätverket leds av det land som för tillfället är ordförandeland i EU.

Normalt sett ordnar varje ordförandeland ett möte på generaldirektörsnivå och ett eller två möten på arbetsgruppsnivå. Ordförandeländerna initierar ofta en eller flera studier i aktuella frågor kring den aktuella förvaltningen, ofta av jämförande karaktär. 

Nätverket har även utvecklat en gemensam modell för kvalitetssäkring, CAF (Common Assessment Framework). Modellen kan användas för egenvärdering och kvalitetsutveckling inom den offentliga förvaltningen.  

Mer information på EUPAN:s webbplats

OECD 

Statskontoret deltar även på Regeringskansliets uppdrag i två arbetsgrupper inom ramen för OECD: 

Working Party of Senior Public Integrity Officials (SPIO) 

Syftet med arbetsgruppen är att främja antikorruptionsarbete i medlemsländerna på olika sätt. Detta sker till exempel genom förslag på utformning av policyer och regelverk. Arbetsgruppen syftar även till att stärka kunskap och beteenden hos offentliganställda, bland annat genom rapporter och handböcker som ger exempel på best practice.

Working Party of Senior Public Integrity Officials (SPIO) - OECD 

Styrgruppen för OECD-rapporten Government at a Glance

Den senaste rapporten av Government at a Glance.

Internationella besök 

Statskontoret tar då och då även emot internationella besökare som vill veta mer om den svenska statsförvaltningen eller Statskontorets arbete.