Till huvudinnehåll

Organisation

Statskontoret är en enrådighetsmyndighet och ingår i Finansdepartementets ansvarsområde. Myndigheten är organiserad i fyra utredningsenheter och en enhet som ansvarar för verksamhetsstöd. Totalt har Statskontoret ca 75 anställda.

Statskontoret leds av en GD och har fem enheter.

Enhet 1 ansvarar för Finans- och Justitiedepartementets samt Statsrådsberedningens frågor. Enheten bistår regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken. Hit hör också arbetet med EUPAN och OECD.

Enhet 2 ansvarar för frågor från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet.

Enhet 3 ansvarar för frågor från Kulturdepartementet, Klimat- och Näringslivsdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Enhet 4 ansvarar för frågor från Försvarsdepartementet, Landsbygds- och Infrastukturdepartementet och Utrikesdepartementet. Enheten ansvarar också för arbetet för en god förvaltningskultur i staten.

Verksamhetsstöd omfattar funktionerna ekonomi, kommunikation, juridik, lokalfrågor, personal, registratur och tekniskt stöd.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av generaldirektören, enhetscheferna samt ledningssamordnaren.

 • Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör
 • Katarina Parneby, ledningssamordnare
 • Erik Nyberg, utredningschef, enhet 1 samt ställföreträdande generaldirektör
 • Jessica Bylund, utredningschef, enhet 2
 • Hanna André, utredningschef, enhet 2
 • Gabriel Brandström, utredningschef, enhet 3
 • Matilda Ardenfors, utredningschef, enhet 4
 • Staffan Johansson, administrativ chef

Statskontorets råd

Rådets uppgift är att vara ett stöd i den mer långsiktiga och strategiska utvecklingen av myndighetens verksamhet bland annat genom att fungera som en viktig aktör i Statskontorets omvärldsbevakning.

Följande personer ingår i rådet:

 • Thomas Bull, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
 • Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
 • Tony Malmborg, departementsråd, Socialdepartementet
 • Markus Martinelle, departementsråd, Finansdepartementet
 • Bob Pernodd, överdirektör, Ekonomistyrningsverket (ESV)
 • Per Johansson, direktör, Revisorsinspektionen
 • Charlotte Svensson, generaltulldirektör, Tullverket
 • Helen Ängmo, generaldirektör, Statens skolinspektion

Statskontorets vetenskapliga råd

Vårt uppdrag kräver en aktiv dialog med forskarsamhället för att ta del av de senaste forskningsrönen. Syftet med Statskontorets vetenskapliga råd är att stärka samverkan mellan forskning och praktik.

Följande forskare ingår i vetenskapliga rådet:

 • Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statskunskap vid Uppsala universitet
 • Susanna Alexius, docent i företagsekonomi och forskningsledare på Score vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm
 • Staffan Andersson, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet
 • Anders Lidström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet
 • Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet
 • Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet
 • Jon Pierre, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet