Till huvudinnehåll

Utvärdera insatser och åtgärder för ökad kvalitet och likvärdighet i skolväsendet

Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera om de insatser och åtgärder som genomförts med anledning av ett specifikt regeringsuppdrag 2021 bidragit till ökad kvalitet och och likvärdighet i skolväsendet.

Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och skolforskningsinstitutet fick 2021 ett regeringsuppdrag om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet i skolan. Statskontoret har nu fått i uppdrag att utvärder de insatser och åtgärder som vidtagits med anledning av detta.

Statskontoret ska:

 • Utvärdera om myndigheternas insatser och åtgärder har genomförts effektivt och bidragit till ökad kvalitet och likvärdighet i skolväsendet.
 • Analysera vilken påverkan myndigheternas insatser och åtgärder och eventuella förändrade arbetssätt hos huvudmännen med anledning av detta kan få på barn och elevers utveckling och lärande samt arbetsformer på förskolor och skolor.
 • Följa upp och analysera om myndigheternas insatser och åtgärder har underlättat huvudmännens arbete med planering, analys, uppföljning, resursfördelning och utveckling av verksamheten samt bidragit till att identifiera utvecklingsområden hos huvudmännen och om insatserna och åtgärderna har lett till förändrade arbetssätt hos huvudmännen.
 • Analysera kvalitetsdialogens form och innehåll och redogöra för om dialogen är ett ändamålsenligt verktyg vid statlig styrning, om den är anpassad till respektive huvudman ochverksamhet och om samtliga skolformer som respektive huvudman ansvarar för diskuteras under dialogen.
 • Analysera om myndigheternas insatser och åtgärder och de åtgärder som huvudmännen vidtagit möter den efterfrågan från huvudmännen som Statskontoret pekar på i sin utvärdering.
 • Följa upp och analysera om myndigheternas insatser och åtgärder, särskilt kvalitetsdialogen, har inneburit en ökad administration för huvudmännen, och om den i så fall uppvägs av nyttan med insatserna och åtgärderna.
 • Följa upp huvudmännens erfarenhet från kvalitetsdialogen.
 • Redogöra för huvudmännens deltagande i kvalitetsdialogen och analysera detta utifrån huvudmännens storlek, placering i landet och jämföra offentliga huvudmäns respektive enskilda huvudmäns deltagande.
 • Analysera om myndigheternas insatser och åtgärder bidrar till en nationell bild av läget i skolväsendet.
 • Följa upp om och hur myndigheterna arbetat för att tydliggöra sina roller och uppdrag för huvudmännen och om huvudmännen uppfattar att myndigheternas roller och uppdrag är tydliga.
 • Analysera samarbetet mellan Skolverket och SPSM och myndigheternas förmåga att samordna sig i relation till huvudmännen.

Statskontoret ska delredovisa uppdraget senast den 28 februari 2025  och slutredovisa uppdraget senast den 28 februari 2026 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).