Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Arbete mot korruption är under utveckling

Lägesrapport

Statskontorets lägesbild av myndigheternas arbete mot korruption 2021. Den första lägesbilden bygger på en enkät till 209 myndigheter och intervjuer med 9 myndigheter. Vi har också haft samtal med de samverkansmyndigheter som regeringen pekar ut i uppdraget. Intervjuer och samtal har bidragit till vår bild av de problem och utmaningar som finns i arbetet mot korruption.

I december 2020 fick Statskontoret i uppdrag av regeringen att främja arbetet mot korruption vid de statliga förvaltningsmyndigheterna. Arbetet ska utgå från regeringens handlingsplan. I uppdraget ingår bland annat att ta fram lägesbilder över myndigheternas arbete mot korruption och att slutredovisa arbetets utveckling i december 2023. Lägesbilderna ska beskriva utvecklingen av myndigheternas arbete mot korruption. Bilderna ska redovisa vilka åtgärder som myndigheterna har genomfört för att minska riskerna för korruption.

En central utgångspunkt i lägesbilderna är att korruption är att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Denna breda definition innebär att begreppet kan tolkas olika. Vi konstaterar också att myndigheterna har olika uppfattningar om vad korruption innebär. Det kan ha betydelse för hur de beskriver sitt arbete mot korruption och i förlängningen även för lägesbilden.