Till huvudinnehåll

Kommunalt självstyre och proportionalitet

2011:17

Statskontoret har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag för vad som skulle kunna behöva beaktas vid en proportionalitetsbedömning av förslag till ny lagstiftning som kan komma att inskränka den kommunala självstyrelsen.

En proportionalitetsbedömning kan delas upp i två delar, nämligen:

  • En analys av de konsekvenser förslag till ny lagstiftning får för den kommunala självstyrelsen.
  • En avvägning mellan de kommunala självstyrelseintressena och de nationella intressen som den föreslagna lagstiftningen ska tillgodose.

Statskontoret har kunnat urskilja ett antal frågeställningar som är särkilt viktiga att beakta vid konsekvensanalyser, t.ex. den påverkan förslaget har på den kommunala demokratin. Det är viktigt att vid intresseavvägningen pröva olika alternativ till reglering. Den reglering som slutligen väljs bör inte inskränka den kommunala självstyrelsen mer än nödvändigt.