Till huvudinnehåll

Förvaltningsmodellen under coronapandemin

OOS 41
Publicerad: 2020-12-11

Den svenska förvaltningsmodellen ger regeringen långtgående möjligheter att styra myndigheter och påverka arbetet i regioner och kommuner. Men i praktiken begränsas regeringens möjligheter att styra av flera skäl. Det visar Statskontorets studie om den svenska förvaltningsmodellen som har analyserat över 400 regeringsbeslut under coronapandemin.

Myndigheterna är viktiga verktyg i hanteringen av en kris

I studien har Statskontoret kartlagt och analyserat de över 400 beslut som regeringen fattat mellan februari och september 2020 med anledning av pandemin. Analysen visar att coronapandemin har påverkat alla samhällets sektorer, och att alla departement har varit involverade i beslut som har att göra med pandemin.

Analysen visar även att regeringen har styrt myndigheter och påverkat arbetet i kommuner och regioner på flera olika sätt. Exempelvis genom att ge myndigheter uppdrag att samverka, tillsätta nationella samordnare för att knyta samman olika aktörer och sektorer, tillskjuta ekonomiska medel samt besluta om och ändra förordningar.

Svårt för regeringen att flytta ansvar mellan förvaltningsnivåer på kort tid

Regeringens möjligheter att styra myndigheter och verksamheter är desamma oavsett om det är ett normalläge eller ett krisläge. Men under en kris behöver regeringen fatta beslut snabbare och ibland utifrån knapphändig information. Studien visar även att regeringens möjligheter att styra i praktiken kan begränsas av flera skäl. Det kan till exempel ta tid att bereda ett beslut, även när normala tidsramar frångås. Det är också svårt att i praktiken och på kort tid flytta ansvar mellan olika förvaltningsnivåer. Regeringen är också beroende av underlag och information från myndigheterna när den fattar beslut. Modellen med organisatoriskt fristående myndigheter och ett förhållandevis litet regeringskansli innebär att expertkunskapen i hög grad är placerad i myndigheterna snarare än i Regeringskansliet. Myndigheterna behöver också förstå regeringens förväntningar och syfte med beslutade insatser för att kunna genomföra uppdraget på ett bra sätt.