Till huvudinnehåll

Jäv i offentlig tjänst

Publicerad: 2020-01-27

Saklighet och opartiskhet är en förutsättning för att du och den myndighet där du arbetar ska kunna fullgöra ert uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt. Detta gör att alla som bor i Sverige kan lita på myndigheterna och på dig som offentligt anställd.

I skriften Jäv i offentlig tjänst får du som arbetar i den offentliga förvaltningen mer kunskap om intressekonflikter och jäv. Om du kan reglerna och är medveten om vikten av att följa dem kan du också undvika situationer där intressekonflikter riskerar att uppstå. På så sätt bidrar du till att upprätthålla sakligheten och opartiskheten i ditt arbete.

Skriften vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Den innehåller praktiska råd om förhållningssätt för dig som anställd och även rutiner och riktlinjer för myndigheterna.Efter det att skriften om Jäv i offentlig tjänst publicerades har jävsgrunderna avseende sakägarjäv, intressejäv, närståendejäv, ställföreträdarjäv samt delikatessjäv ändrats i kommunallagen för att bättre överensstämma med lydelserna i förvaltningslagen. Syftet med det är att medborgare ska möta en offentlig förvaltning som oavsett förvaltningsnivå har samma krav när det gäller saklighet och opartiskhet.

Skriften har inte uppdaterats efter det att de nya reglerna trädde i kraft.

Läs mer: Regeringens proposition 2021/22:125 Val och beslut i kommuner och regioner