Till huvudinnehåll

Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet – en forskningsantologi

OOS 38
Publicerad: 2020-03-05

Det råder en brytningstid på det förvaltningspolitiska området och det pågår ett sökande efter nya sätt att organisera, styra och arbeta inom staten.

I antologin "Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet" analyserar och diskuterar elva förvaltningspolitiska forskare utvecklingstendenser och förändringsbehov i den statliga förvaltningen och i förvaltningspolitiken. De visar på komplexiteten i de statliga verksamheterna och lyfter fram andra vägar att organisera och styra verksamheterna.

I antologin diskuteras en mängd olika aspekter av förvaltningspolitiken. Exempelvis skriver:

  • Emma Ek Österberg, om de alltmer långtgående försöken att styra marknader med hjälp av offentlig upphandling. Upphandlingen innebär att staten agerar som marknadsaktör (köpare), vilket betyder att styrningen sker både av och på marknaden samtidigt,
  • Ingrid Gustafsson, om en viss typ av regler – standarder – som har kommit att styra statliga myndigheter alltmer. Hon visar att denna typ av styrning får långtgående demokratiska konsekvenser, och
  • Shirin Ahlbäck Öberg och Göran Sundström, om förvaltningspolitikens organisering. De visar hur New Public Management-idéerna om managementisering och företagisering har befästs i statsförvaltningen genom att centralt placerade aktörer har skapat olika organisatoriska arrangemang – i form av förvaltningar, författningar, dokument och ett språk – som utgår från och främjar idéerna.

Bidrar till förvaltningspolitikens utveckling

Forskningsantologin är en del i vår uppgift att bistå regeringen med underlag som kan utveckla förvaltningspolitiken. Syftet med antologin är att med ett kritiskt perspektiv på utvecklingen våga ifrågasätta etablerade sätt att styra och organisera statsförvaltningen. Det ligger också i linje med vad regeringen anger i budgetpropositionen 2015. Där säger regeringen att den vill undersöka förutsättningarna för att utveckla styrningen av offentliga verksamheter och att utgångspunkterna för en ny inriktning av styrningen ”bör tas fram i samverkan med den vetenskapliga forskningen”.