Till huvudinnehåll

Perspektiv på omprövning

OOS 43
Publicerad: 2021-12-16

Statskontoret lyfter i skriften frågan om varför statliga åtaganden regelbundet behöver omprövas. Omprövning innebär att ifrågasätta och hitta alternativ både vad gäller frågan om vad staten fördelar resurser till och hur resurserna används. Genom skriften vill vi förmedla några perspektiv som vi menar är viktiga för att kunna få till en mer systematisk och regelbunden diskussion om omprövning i förvaltningen.

Ofta kommer omprövning till stånd till följd av någon form av kris, stora omvärldsförändringar eller genom ett starkt politiskt tryck. Men med tanke på de många samhällsutmaningar som staten står inför menar vi att det är viktigt att diskutera frågor om det statliga åtagandet regelbundet och systematiskt. I skriften presenterar vi några idéer om hur sådan omprövning kan komma till stånd i praktiken.

Statskontoret menar exempelvis att de olika myndigheternas uppgifter behöver relateras till hela det statliga åtagandet, och inte enbart till behoven inom ett enskilt utgiftsområde. Ett sätt att åstadkomma en mer systematisk omprövning är att regelmässigt pröva nya åtaganden efter en viss tid. Befintliga uppgifter kan omprövas genom att ställa dem i relation till de ursprungliga motiven för det statliga åtagandet.