Till huvudinnehåll

Vision e-hälsa 2025 – ett försök att styra genom samverkan

2021:17
Publicerad: 2021-12-01

Vision e-hälsa 2025 är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) som omfattar digitalisering inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Statskontoret har följt upp och analyserat hur parternas samverkan och det arbete som de bedriver gemensamt fungerar.

Ett mål med visionen är att Sverige ska vara bäst i världen 2025 på att använda digitalise­ringens möjligheter i social­tjänsten och hälso- och sjukvården. Statskontorets analys visar att målet kommer att bli svårt att nå. Det gemensamma arbetet har hittills gett få tydliga resultat i form av exempelvis en mer samordnad digitalisering inom vård- och omsorgs­sektorn.

Regeringen och SKR har samverkat i olika former i drygt 15 år för att stödja e‑hälsa. Deras samverkan har förbättrats över tid, men är fortfarande inte tillräckligt effektiv för att nå målen i visionen. Arbetet i samverkan är inte tillräckligt effektivt och visionen är inte tillräckligt tydlig för att vägleda arbetet.

Analysen visar också att parterna behöver anpassa sin samverkan efter den svenska förvaltningsmodellen. Samverkansorganisationen kan inte fatta beslut som rör myndigheternas och huvudmännens verksamheter. Det betyder bland annat att de insatser som samverkans­organisationen pekar ut som nationellt prioriterade inte nödvändigtvis blir prioriterade av kommuner, regioner eller myndigheter.

Statskontoret lämnar några förslag på hur parterna kan förbättra sin samverkan inför visionens tredje strategiperiod, och vad parterna bör tänka på i det långsiktiga arbetet med e-hälsa. Vi föreslår till exempel att samverkansorganisationen roll i första hand bör vara att lämna förslag till politiska beslut som bidrar till att det nationella e-hälsoarbetet blir effektivare. Organisationen bör få tydligare ansvarsfördelning, och prioritera de grundläggande förutsättningarna för digitalisering mer.

Vision e-hälsa sträcker sig till och med 2025. Vi anser att parterna redan nu behöver diskutera hur det nationella e‑hälsoarbetet ska bedrivas framöver. Vi anser bland annat att det behövs nya och bättre mål, en långsiktig finansiering, och att regeringen blir tydligare med hur staten ska bidra i e-hälsoarbetet.