Till huvudinnehåll

Pensionsmyndighetens inre effektivitet

2022:12

Statskontoret har på uppdrag av regeringen analyserat Pensionsmyndighetens inre effektivitet med utgångspunkt i vår modell för myndighetsanalyser. I rapporten analyserar vi hur Pensionsmyndigheten utför sina uppgifter och belyser faktorer som är särskilt viktiga för effektiviteten i myndighetens verksamhet.

Pensionsmyndigheten fullgör i många avseenden sina uppgifter men har inte nått de mål som regeringen har satt upp för handläggningen av pensionsförmåner och kundserviceverksamheten under senare år. Myndigheten har genomfört åtgärder för att komma till rätta med de svaga resultaten men det är svårt att bedöma effekterna av dessa åtgärder. 

Statskontorets analys visar att Pensionsmyndighetens interna styrning är för ensidigt inriktad mot att styra verksamhetsförändringar. Vi föreslår att Pensionsmyndigheten utvecklar sitt arbete så att myndighetsledningen sammanhållet kan styra och följa den löpande verksamheten, utvecklingsinsatserna och de ekonomiska prioriteringarna.

Vi lämnar även förslag på hur regeringen kan få bättre information om myndighetens resultat och resursbehov.

Förslag från Statskontoret

Vi föreslår att Pensionsmyndigheten

 • dokumenterar det samlade resultatet av myndighetens verksamhets­planeringsprocess i en plan beslutad av generaldirektören
 • använder en och samma indelning av myndighetens uppgifter för sin interna styrning, uppföljning och resultatbedömning
 • i sina styrdokument anger vilka mål myndighetsledningen kommer att utgå från för att bedöma myndighetens resultat
 • utvecklar en beslutsform som styrelsen kan använda för att fatta beslut som ger myndigheten vägledning i strategiskt viktiga frågor
 • genom ett beslut fattat av styrelsen anger ramar och inriktning för myndighetens kommande arbete med att utveckla sitt systemstöd
 • förbättrar sin resultatredovisning av pensionsadministrationen i års­redovisningen för att ge regeringen bättre förutsättningar att följa hur myndighetens resultat och kostnader utvecklas
 • utgår från prestationsrelaterade mått för att bedöma resultatet av myndighetens informationsverksamhet i sin resultatredovisning till regeringen
 • redovisar kundserviceverksamhetens prestationer, resultat och kostnader samlat som en del av verksamhetsgrenen pensionsadministration i resultatredovisningen
 • i dialog med Regeringskansliet utvecklar en form för att redovisa hur allmänhetens kunskaper och uppfattningar om pensionssystemet utvecklas.

 Vi föreslår att regeringen

 • ger Pensionsmyndigheten i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar för att effektivisera pensionsadministrationen, hur den nya verksamhetslogik som införs påverkar administrationens produktionskapacitet och kostnader samt vilken effekt den nya verksamhetslogiken kommer att få på myndighetens ärendebalanser och servicegrad, både på kort och lång sikt
 • ger Pensionsmyndigheten i uppdrag att redovisa en långsiktig plan för hur myndighetens systemstöd ska utvecklas och förvaltas
 • ändrar Pensionsmyndighetens instruktion så att myndighetens uppgift att handlägga pensionsärenden framgår tydligare
 • ändrar Pensionsmyndighetens instruktion så att den på ett mer samlat sätt beskriver myndighetens informationsuppgifter.