Till huvudinnehåll

Regeringens styrning av myndigheterna på klimatområdet – en analys av hinder och förslag på lösningar

2022:14
Publicerad: 2022-12-16

Statskontoret har haft i uppdrag av regeringen att analysera myndigheternas roller, ansvar och förutsättningar inom klimatpolitiken. I uppdraget har ingått att vid behov lämna förslag på en mer ändamålsenlig styrning, inklusive organisering och inriktning av myndigheternas klimatarbete.

Vår analys visar att myndigheterna uppfattar att deras roller och ansvar inom klimatområdet i huvudsak är tydliga, och att de över lag har tillräcklig analys­kapacitet för de uppdrag de tilldelas idag. Men Statskontoret konstaterar att regeringens styrning är allt för kortsiktigt och otydlig för att myndigheternas kapacitet att bidra till klimatmålen ska kunna utnyttjas fullt ut. Det saknas också en överblick över genomförda, pågående och beslutade insatser på området.

Vår bedömning är att det inte behövs någon större omorganisering av myndigheterna på klimatområdet. Däremot lägger Statskontoret flera andra förslag som kan komma till rätta med de brister i regeringens styrning som vi har sett. För att stärka den långsiktiga styrningen på klimatområdet föreslår Statskontoret att regeringen i relevanta myndigheters instruktioner anger vilka uppgifter myndigheterna har för att bidra till att klimatmålen nås. Myndigheterna bör vara delaktiga i att utreda och föreslå hur denna instruktionsändring ska se ut.

Statskontoret föreslår att regeringen ger Klimatpolitiska rådet i uppdrag att ta fram en översikt över samtliga genomförda, pågående och beslutade initiativ på klimatområdet, samt att Vinnova får i uppdrag att upprätta en förteckning med aktuell information om vilka bidrag som finns att ansöka på området. Statskontoret föreslår också att regeringen ska ställa tydligare krav på myndigheternas samverkan och konsekvensanalyser samt på att följa upp och utvärdera styrmedel. Statskontoret föreslår även att regeringen inrättar en klimatanalysfunktion i Regeringskansliet för att förbättra regeringens förmåga att beställa och ta hand om underlag från myndigheterna. Om regeringen vill få genomslag för klimatfrågan i sin samlade politik bör regeringen också se till att det på statsråds- eller stats­sekreterarnivå finns en aktiv samordnande funktion i Regeringskansliet som arbetar med att integrera klimatpolitiken i alla relevanta politikområden.

Slutligen konstaterar Statskontoret att en ändamålsenlig myndighetsstyrning är viktig men inte tillräcklig för att nå klimatmålen. För att nå målen behöver regeringen också verka för att beslut ska fattas om ytterligare åtgärder och styrmedel som minskar utsläppen av växthusgaser på både kort och lång sikt.