Till huvudinnehåll

Enklare för företag? – Uppföljning av myndigheternas tillämpning av förordning (2018:1264) om inhämtande av uppgifter från företag

2023:10
Publicerad: 2023-04-28

Statskontoret kan konstatera att de flesta av de berörda myndigheterna utgår från förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag när de hämtar in uppgifter från företag. Men myndigheterna har kommit olika långt i tillämpningen av förordningen.

Vår analys visar att förordningen bara i begränsad omfattning påverkar myndigheternas arbete med att digitalisera och att samordna hur de hämtar in uppgifter från företag. Delvis beror det på att det är otydligt för myndigheterna vad förordningen innebär, delvis beror det på att andra faktorer i större utsträckning driver på myndigheternas arbete med att digitalisera och samordna inhämtningen av uppgifter från företag.

Samtidigt fyller förordningen en funktion genom att den ger myndigheterna en riktning att utgå ifrån i sitt arbete med att förenkla för företag genom digitalisering. Förordningen ger även ett utrymme för att anpassa genomförandet av insatser utifrån myndigheternas egen verksamhet.

Det går att öka takten i arbetet med att tillämpa förordningen

Vi konstaterar att fler av de myndigheter som omfattas av förordningen skulle kunna komma längre i att tillämpa den. Det pågår flera insatser inom den offentliga förvaltningen som kommer att driva på utvecklingen, till exempel etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur och genomförandet av EU-reglering inom digitaliseringsområdet. Men vi bedömer att det finns ytterligare åtgärder som regeringen och vissa myndigheter kan genomföra för att öka takten i myndigheternas arbete med att tillämpa förordningen.

Förslag från Statskontoret

I rapporten lämnar vi följande förslag:

  • Regeringen bör se över vilka myndigheter som omfattas av förordningen så att den riktar sig till de myndigheter som har mycket företagskontakter.
  • Tillväxtverket bör genomföra insatser för att sprida kunskap om förordningen och dess innebörd till de myndigheter som omfattas av den.
  • Bolagsverket bör öka sina insatser för att sprida kunskap om den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU), till exempel om möjliga nyttor och användningsområden för bastjänsten.
  • Regeringen bör ge Bolagsverket i uppdrag att analysera och föreslå vilka ytterligare myndigheter som bör ansluta sig till den sammansatta bastjänsten.

Om uppdraget

Statskontoret har haft i uppdrag att följa upp hur långt berörda myndigheter har kommit i tillämpningen av förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Förordningen syftar till att göra det enklare för företagen, genom att myndigheterna ska hämta in uppgifter från företagen digitalt och samordna sig i inhämtningen av uppgifter, så att företagen inte behöver lämna in samma uppgifter till myndigheterna flera gånger. Förordningen omfattar 67 statliga myndigheter, varav 21 är länsstyrelser.