Till huvudinnehåll

Myndighetsanalys av Myndigheten för digital förvaltning (Digg)

2023:18
Publicerad: 2023-12-01

Statskontoret bedömer att Digg spelar en viktig roll för att förbättra den offentliga förvaltningens förutsättningar att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Digg har ett brett uppdrag som rymmer flera uppgifter. Myndigheten genomför varje år ett stort antal insatser och företrädare för Diggs målgrupper uppfattar att kompetensen i myndigheten generellt är hög.

Bristande intern styrning och ledning

Digg har växt kraftigt sedan myndigheten bildades 2018 och har lagt mycket av sin kraft på att leverera resultat inom förvaltningsgemensam digitalisering och digital infrastruktur. Digg har däremot inte lyckats etablera hållbara strukturer för bland annat kompetensförsörjning, verksamhetsplanering och resultatredovisning.

Bristerna i Diggs interna styrning och ledning försämrar myndighetens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Det gör också att det inte är möjligt att bedöma myndighetens resultat och inte heller dra några tydliga slutsatser om hur Digg fullgör sitt uppdrag.

Ledningen bör utveckla den interna styrningen

Digg behöver stärka sina interna strukturer för att säkerställa att myndigheten fullgör sitt uppdrag. Vi bedömer att Diggs pågående interna utvecklingsarbete omfattar grundläggande styrningsfrågor. Men vi anser att Diggs ledning bör hantera dessa delar och inte som nu där frågorna ingår i en resurskrävande och utforskande process. Digg behöver också fånga upp målgruppernas behov av Diggs stöd och förbättra sin samverkan med den offentliga förvaltningen.

Regeringen bör tydliggöra de långsiktiga förutsättningarna för Diggs verksamhet

Statskontoret föreslår att regeringen tydliggör de långsiktiga förutsättningarna för myndighetens verksamhet. Regeringen kan exempelvis se över hur den använder olika typer av medel och anslag för att finansiera Diggs verksamhet och så långt det är möjligt i framtida uppdrag till Digg om att utveckla eller samordna förvaltningsgemensam digital infrastruktur tydliggöra hur driften och förvaltningen av förvaltningsgemensam digital infrastruktur ska finansieras. Med dessa förslag skulle regeringen stödja Diggs utveckling och förbättra myndighetens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Om uppdraget

Statskontoret har på uppdrag av regeringen genomfört en myndighetsanalys av Digg.  Uppdraget har varit att analysera hur myndigheten fullgör sitt uppdrag samt hur interna och externa faktorer påverkar myndighetens resultat. Vi har bland annat analyserat Diggs interna styrning och ledning samt hur myndigheten samverkar med andra aktörer. Vi har även analyserat hur regeringen styr Digg.