Till huvudinnehåll

Läkemedelsverkets ekonomiska situation och finansieringsmodell

2024:1
Publicerad: 2024-01-31

Statskontoret föreslår att regeringen ska ändra Läkemedelsverkets finansieringsmodell så att myndighetens verksamhet finansieras samlat via ett förvaltningsanslag. Förslaget innebär att de avgifter som myndigheten tar ut ska föras över till statsbudgeten. Vi föreslår också att regeringen ska flytta anslagsmedel från de anslag som nu finansierar Läkemedelsverkets tidsbegränsade uppdrag till myndighetens förvaltningsanslag.

Det finns flera skäl till att vi föreslår att Läkemedelsverket bör finansieras via ett förvaltningsanslag:

  • Läkemedelsverkets verksamhet motiverar inte att regeringen gör ett undantag från budgetlagens princip om att statlig verksamhet ska finansieras samlat i statsbudgeten.
  • Regeringen får bättre möjligheter att ställa krav på att Läkemedelsverkets verksamhet ska bedrivas effektivt om myndighetens budget bereds inom ramen för den statliga budgetprocessen.
  • Ett förvaltningsanslag ger Läkemedelsverket bättre förutsättningar att planera och styra sin anslagsfinansierade verksamhet långsiktigt.
  • Finansiering via ett förvaltningsanslag gör att regeringen kommer att kunna ange tydligare finansiella ramar för Läkemedelsverket.

Förslaget om att Läkemedelsverket ska finansieras via ett förvaltningsanslag innebär ingen skillnad för de som betalar avgifter till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket kommer att fortsätta att ta ut avgifter som ska finansiera statens kostnader för myndighetens verksamhet. Dessutom kommer kravet på att avgifterna ska motsvara kostnaderna för Läkemedelsverkets verksamhet (målet om full kostnadstäckning) att vara kvar.

Läkemedelsverket fullgör sina uppgifter

Sammantaget bedömer Statskontoret att Läkemedelsverket fullgör sitt uppdrag. Verksamheten håller hög kvalitet och myndigheten har ett högt förtroende hos sina målgrupper. Det internationella anseendet är högt och myndigheten har en stark position inom EU-samarbetet.

Läkemedelsverkets målgrupper och samarbetsparter framhåller nästan utan undantag att det är värdefullt att Läkemedelsverket har ett högt internationellt anseende och att det är viktigt att myndigheten kan upprätthålla detta.

Läkemedelsverket har en besvärlig ekonomisk situation

Närmare hälften av myndighetens anslagsfinansiering är tidsbegränsad och avsedd för utrednings- och utvecklingsinsatser som Läkemedelsverket gör på uppdrag av regeringen.

Vi bedömer att regeringens detaljerade ekonomiska styrning av den anslagsfinansierade verksamheten gör att Läkemedelsverket får sämre förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag på ett effektivt sätt. Vi anser att regeringen bör anpassa den anslagsfinansierade delen av Läkemedelsverkets finansieringsmodell till att myndighetens uppdrag har förändrats sedan myndigheten startades.

Läkemedelsverket behöver förbättra sin återrapportering

Vi föreslår att Läkemedelsverket ska förbättra sin redovisning av myndighetens resultat till regeringen. Vi bedömer att våra förslag om hur Läkemedelsverket ska utveckla sin uppföljning och redovisning av myndighetens verksamhet och ekonomi också kommer att bidra till att Läkemedelsverkets interna styrning blir mer ändamålsenlig och effektiv.

Läkemedelsverket behöver förbättra sin interna styrning och uppföljning

Läkemedelsverkets interna styrning och uppföljning är inriktad mot att styra utvecklings- och förändringsarbete och finansiell uppföljning. Vi bedömer att myndighetsledningen tydligare behöver styra och följa upp hur myndigheten ska arbeta för att utföra sitt uppdrag effektivt.

Vi föreslår därför att Läkemedelsverket ska bredda perspektivet för sin interna styrning och uppföljning så att både kvalitet och verksamhetskostnader styrs och följs upp tydligt.