Till huvudinnehåll

Förvaltningspolitik i förändring – långsiktiga utvecklingstendenser och strategiska utvecklingsbehov

2019:103
Publicerad: 2019-06-17

Statskontoret har fått i uppdrag att identifiera långsiktiga förvaltningspolitiska utvecklingstendenser och strategiska utvecklingsbehov. I promemorian redogör vi för ett antal av de förvaltningspolitiska utvecklingstendenser som vi bedömer att regeringen och Statskontoret kan behöva prioritera under kommande år.

Med utgångspunkt i de identifierade utvecklingstendenserna beskriver vi strategiska utvecklingsbehov inom följande områden:

  • Regeringens myndighetsstyrning
  • De styr-, kompetens- och organisationsutmaningar som följer av den tekniska utvecklingen
  • Regeringens behov av underlag för reformer och omprövning
  • Den statliga styrningen av kommuner och regioner.

Vi lämnar också förslag på hur regeringen kan agera för att möta utvecklingsbehoven.

I promemorian konstaterar vi också att regeringen kan behöva formulera ett samlat utvecklingsprogram för styrningen av den offentliga förvaltningen. Vi bedömer att ett samlat utvecklingsprogram kan vara ett sätt för regeringen att stärka och konkretisera det utvecklingsarbete som redan har påbörjats inom ramen för tillitsreformen.

Målet med ett samlat utvecklingsprogram skulle vara att skapa förutsättningar för en mer flexibel och ändamålsenlig styrning som utgår från utvärderingar, analyser och beprövad erfarenhet. För att åstadkomma detta bör programmet syfta till att stärka regeringens förmåga att styra förvaltningen mer sammanhållet. Inom ramen för programmet bör regeringen också överväga att reformera resultatstyrningen och förbättra förutsättningarna för att använda sig av andra sätt att styra sin förvaltning.