Till huvudinnehåll

Nationalmuseums interna ledning, styrning och uppföljning

2019:16
Publicerad: 2019-11-14

Nationalmuseums ekonomiska situation och framtida utmaningar fordrar att myndigheten stärker och utvecklar sin interna ledning, styrning och uppföljning. Statskontoret föreslår därför en rad åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för Nationalmuseum att bedriva en effektiv verksamhet.

Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat Nationalmuseums interna ledning, styrning och uppföljning. Analysen visar att ledningen och styrningen vid Nationalmuseum brister. Det är en myndighet som har präglats av ett frånvarande ledarskap, otydliga ansvarsförhållanden och där det har saknats viktiga strukturer och arbetssätt. Analysen visar också att det finns brister i förvaltningskulturen.

Nationalmuseum behöver en omstart för att myndigheten ska få förutsättningar att genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt. Statskontoret ser därför positivt på att myndigheten har inlett ett arbete med att utveckla och stärka den interna ledningen, styrningen och uppföljningen. Det är nödvändigt för att Nationalmuseum ska kunna hantera nuvarande problem och framtida utmaningar.

Stärka och professionalisera administrationen och kulturen

För att Nationalmuseum ska kunna få ut så mycket och så bra verksamhet som möjligt utifrån de givna resurserna behöver myndigheten bygga upp och utveckla sina administrativa strukturer, processer och arbetssätt. Myndigheten behöver skapa en centraliserad och professionell administration som genomsyrar och stödjer hela verksamheten. Nationalmuseum behöver också utveckla de ekonomiska underlag som myndigheten lämnar till regeringen så att dessa blir mer transparenta, tillförlitliga, fullständiga och begripliga.

Förvaltningskulturen i myndigheten behöver utvecklas så att förståelsen för vad det innebär att arbeta i den statlig förvaltningen stärks. Detta skapar ökad transparens, acceptans för det demokratiska uppdraget och förutsättningar för en mer effektiv användning av resurserna. En viktig utgångspunkt för arbetet är att skapa en samsyn om uppdraget så att alla drar åt samma håll.

Ledningen och styrningen samt de ekonomiska underlagen är inte ändamålsenliga och följer inte de krav som ställs i regelverken, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren. Det innebär att Nationalmuseum inte har kunnat bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt och inte heller hushållat med de skattepengar som myndigheten fått för att bedriva sin verksamhet.